WereldRegering

Iedereen die op Aarde woont is per definitie lid van de wereldregering; mits je soeverein bent.
Dat betekent dat jij niemand vertelt hoe die moet leven; en niemand dat jou vertelt.
De wereldregering is een overlegplek waar we elk, samen onze eigen uniekheid als mens(heid) be-leven.
Elk levend wezen heeft Vrije Keuze; en dat wat voor jou geldt hebt je ook voor een ander te respecteren.

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de regering niet Jou vertegenwoordigt.

 • de regering nam besluiten waar jij het NIET mee eens bent (‘Lisbon Treaty’),
 • De regering maakt wetten die Niet voor de regering zelf gelden (imuniteit).
 • De regering is gehoorzaamheid verschuldigd terwijl jij per definitie Vrij bent.
 • De regering wordt samengesteld op een manier waar jij niet voor kiest, en
  de regeringsleden zijn onverantwoordelijk zodra ze zijn verkozen.
 • En dat terwijl jij betaalt voor ALLES wat de regering doet;
  Jij draait op voor de kosten van ALLES wat de regering nalaat.

De oplossing ligt voor de hand; maak je eigen beleid.
Bepaal je eigen leven, werk daarin met anderen samen.
In Paradijs.org wordt dat verzorgd in de WereldRegering.
Iedereen die op Aarde leeft is daar per definitie al lid van.

 1. Wil = Wet is een omgeving waarin je je eigen wil kan uiten;
  maar niet namens/voor/overt een ander.
 2. ParleMent is de plaats waar je visies met anderen kan delen;
  iedereen heeft daar recht van spreken en Vrije Keuze.
 3. Kiezer = Keizer is het  instrument om betrouwbare regeringen te vormen;
  Gebruik Vrije Keuze, Vorm Partij, Stem die in de Regering, (ont)maak wetten
 4. Klant = Koning, want wie betaalt bepaalt; en in principe betaal jij alle activiteiten van de regering; bepaal, kies, waar jij je geld aan uitgeeft

Deze vier principes worden elk op een eigen bladzijde verder uitgewerkt; en hieronder toegelicht.
Eerst komt aan bod dat een grondwet jou tot niets verplicht; en geen rechten geeft; dan, dat wet geloof is.
Vervolgens kan je lezen dat een Natie een Bedrijf is, maar dat jij als mens altijd Soeverein bent.
Het gaat erom  jouw soevereiniteit op jouw unieke manier te beleven als schepper op Aarde en mens(heid)

1) “Grondwet” - is een verenigingsreglement

Een Grondwet is niet geldig voor soevereinen (Mensen).
Een Grondwet is een algemenen afspraak voor toetreding tot een Natie.
Een Natie is een Vereniging, van mensen die in een grondgebied leven.
Een Natie heeft géén eigendom van de grond; géén alleenzeggenschap.

De Grondwet van een Natie is vergelijkbaar met de Statuten van een Stichting.
Het is equivalent met het Huishoudelijk Reglement van een Vereniging.
Het is een Reglement; géén wet, ook al wordt het ‘wet’ genoemd.
Het is een afspraak; alléén geldig voor de mensen die de vereniging vormen.

Niemand kan iemand verplichten om lid te worden ven enige groep of vereniging.
Niemand kan worden verplicht om lid te worden van een geloof of een natie.
Je kan alleen lid worden vanuit Vrije Keuze; en op elk moment niet meer meedoen.
Door lid te worden van een natie verlies je nooit je status als soeverein.

Je blijft altijd soeverein; en verantwoordelijk voor je eigen leven in/en het uniVersum.
Je unieke relatie met het uniVersum is de basis van je bestaan en je leven.
Vrije Keuze is, eb blijft, ALTIJD de basis van JOUW leven op Aarde.
JE ben, en blijft – ALTIJD – alléén Response-Able ALLES wat JIJ doet.

Een grondwet gaat NIET over JOUW rechten als schepper, of als mens.
Een grondwet gaat alléén over de rechten die je worden toegekend ‘als lid van de club’.
Een grondwet staat nooit vast, en kan op elk moment worden veranderd.
Een Grondwet heet een Grondwet, omdat alle andere regels in de club daarop zijn gebaseerd.

2) “Wet” - is een geloof

Wetten zijn afspraken tussen mensen; WETTEN ZIJN NIET ALGEMEEN GELDIG.
Het gebruik van wetten is verankerd in gebaseerd op jouw geloof in die afspraken.
Wetten, en de erop gebaseerde Statuten, zijn slechts, alléén, een GELOOFSSYSTEEM.
Een geloofsysteem is gebaseerd op geloof, dus emoties, en per definitie niet rationeel.

Geloof in/en Wetten zijn gebaseerd op Consensus; een anders afsprakensysteem.
Consensus is de ‘Fysiologie’ van de afsprakenmakerij, waar Grondwet de ‘Anatomie’ is.
Net als in ons lichaam is de Anatomie op de Fysiologie gebaseerd; niet omgekeerd.
Niet Grondwet is de basis van de wet, maar de Kieswet, die bepalend is voor consensus.

In ons lichaam wordt de Fysiologie bepaald door het Regulatiesysteem.
In de natiepolitiek is dat het systeem van afspraken wat toe- en uittreding beschrijft.
Dat gaat enerzijds om inschrijving in het ledenregister van die natie; en ‘emigratie’.
Anderzijds gaat het om uitzetting (of opsluiting!) uit het register (=/= het land!).

Een Natie heeft géén eigendom of alléénrecht op de grond van de Aarde.
Uitzetting uit de natie heeft dus niets te maken met verhuizing in of uit een land.
Om een voorbeeld te noemen: de Exodus van Juda uit Egypte was géén verhuizing.
De bewoners bleven ter plekke wonen, maar eindigden hun lid-zijn van de Natie Egypte.

3) “Natie” - is een bedrijfsvorm

“The Law of Nations” is een latere Romeinse formule voor  omgang met bezet gebied.
Basaal daarin was het begrip Logos (Woord, term, beschrijving, formulering).
Dat beschrijft het gedraag, de gewoonten, ‘gezag’,  en ‘organisatie’ ‘van vreemden’.
Door misinterpretatie/misrepresentatie werd dit ook ‘het algemene goed’, of ‘god’.

Dat is waar de koppeling tussen wetten/geloof/controle/bankieren (belasting) ligt.
De essentie is het begrip belasting: het uitbaten/uitbuiten van andere landen.
Dat is hetzelfde principe als we nu nog steeds zien in corporaties met aandeelhouders.
Landen van Europa, en de EU, zijn nu zulke corporaties.

Los naast dat zogenaamde wetsysteem (geloofssysteem) is er “The League of Nations”.
Dit is een principe-afspraak tussen vrijmetselaar-bankiers van 1935.
Daarmee worden criteria gesteld voor naties (clubs) die lid willen worden van deze club.
Zoals de daarin gebruikte symboliek en formulering laat zien is dat op oudere afspraken gebaseerd.

Formuleringen van League of Nations, Kieswet, Grondwet of Wetten zijn betekenisloos.
Deze krijgen alleen maar betekenis in zoverre soevereinen deze betekenis geven.
Door lid te worden van een land, vervallen géén van je vermogens als Soeverein.
In feite moet het begrip Soeverein zelf nog worden verlaten, en vervangen door MENS.

4) Mens = Soeverein

Elke mens is soeverein; en elke soeverein is mens.
Het woord soeverein is ingevoerd als term van een mens die wet schrijft.
Op dezelfde manier is het woord persoon de term voor een mens die wet gehoorzaamt.
Elke natie en elk geloof heeft woorden voor buitenstaanders (goy, heiden, ongelovige).

De United Nations, League of Nations en Law of Nations gelden niet voor soevereinen.
Soevereinen schrijven zelf hun wet; en hebben alleen ‘verantwoording t.a.v. g.o.d.’.
g.o.d. is acroniem voor ons eigen scheppend vermogen (Generate Operate Destroy).
Leven is een oefening in de kunst van het integer leren omgaan met het g.o.d. principe.

Mensen die zich ’aan wetten onderwerpen’ ont-kennen hun eigen soevereiniteit.
Ze ont-kennen daarmee ook hun eigen unieke bestaan en scheppend vermogen.
Ze ont-kennen daarmee de essentie van hun beleving op Aarde; hun ziel.
Ze raken hun mens-zijn (en dus soevereiniteit) echter nooit kwijt.

De ‘onderwerping’ aan ‘wetten’ is een keuze in ervaring op basis van Vrije Keuze.
Het is vergelijkbar met het kopen van een kaartje voor een bioscoop.
Op dezelfde manier kan je lid worden van een natie, en/of een kerk.
Het zijn geloofssystemen, die je op die manier kan be-leven; als amusement.

Soeverein Zijn

 1. Je hebt daarin altijd een unieke eigen ervaring op basis van Vrije Keuze
 2. Je gaat relaties aan die je alleen aan jouw kant kan be-leven.
 3. Je wordt deel van groepen waarop je beperkte invloed hebt
 4. Je ervaart een organisch samenspel van die ‘entiteit’ als deel ervan.

Het gaat daarbij om vier niveaus van bewustzijn van je beleving/betrokkenheid:

 1. Jouw bewuste keuze tot toetreden tot de groep; of juist uittreden eruit.
 2. De onderbewuste beleving van elk van je relatie met elk ander lid
 3. De onbewuste ervaring van de groepsprocessen waarvan je deel vormt
 4. De buitenbewuste inherente processen van de organische organisatie.

Dit ervaar je allemaal op basis van dezelfde principes in je eigen lichaam:

 1. elke cel is bewust van haar eigen bestaan en beleving
 2. cellen vormen samen organen, met hun eigen deelervaring daarin
 3. cellen vormen samen je lichaam, dat meer omvat dat hun eigen vermogens.
 4. Cellen ervaren de omgeving van hun lichaam, slechts als indirect effect

Dat is ook de manier waarop je lid wordt van een dergelijke organisatie:

 1. Op basis van Vrije Keuze bepaal jij wat jij wilt: “Kiezer”
 2. In overleg met anderen vorm je afspraken/relaties: “Partijen”
 3. Daardoor ontstaat overleg/samenspel met andere groepen: “Regering”
 4. Dat leidt dan tot effecten/resultaten waarop allen voortbouwen; “Wetten”

Wetvorming, regeringsvormen, en partijvorming zijn allemaal vormen van Kiezen.
Dat gaat volgens dezelfde principes (‘wetmatigheden’) die je vindt in ons lichaam.
Daar zien we het als 1) Bewustzijn, 2) Regulatie, 3) Fysiologie en 4) Anatomie.
Daar zien we dat bewustzijn bepalend is; zonder dat is je lichaam een lijk.

Conclusie

  Wetten kunnen dus noot je leven bepalen.
  Het omgekeerde is het geval: je leven bepaalt je wetten.
  In je leven ben je, per definitie, lid van de wereldregering.
  ”Als jij niet aan politiek doet, dan doet een ander dat voor je”.

In Paradijs.org ben je per definitie lid van de wereldregering.
In Paradijs.org ben je per definitie altijd soeverein mens.
In Paradijs.org ben je gehouden om die kwaliteit te be-leven.
In Paradijs.org staat de Regenboogpartij voor je beschikbaar.

De werekldregering

Het principe van de wereldregering is verbluffend eenvoudig.
Elke mens op Aarde vormt deel van de wereldregering.
Ele mens op Aarde is cel in het lichaam van de mensheid.
De Wereldregering is daarvoor het centrale overlegorgaan.

Het overlegorgaan is niet een groep van mensen.
Het overlegorgaan is deze website; als instrument.
Het overgeg is tendele de visies van alle mensen.
Het overleg is vooral de methodiek: de software.

Iedereen is vrij om eigen visie in te brengen.
NIemand kan de visie voor een ander bepalen.
Niemand heeft meer inbreng dan enig ander.
Elke inbreng van iedereen is nodig, en gewenst.

Voor Nederland heet het project Regenboogpartij.
De software en overlegwijze is exact dezelfde.
Het werkt alleen voor je indien je zelf meedoet.
Het is géén politieke partij, maar een politiek instrument.

 

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)