Ouderen medicatie fysiologie

Receptuur (Rx) voor medicatie is gewoonlijk gebaseerd op experimenten met gezonde jonge studenten.
Dosis-adviezen kunnen echter nooit los worden gezien van dis-effectiviteit.
De “bijles voor Artsen” getiteld “Elektronenstorm” geeft daarvan een voorbeeld.
In deze bijles wordt uitgelegd hoe, en waarom bejaardenmedicatie anders moet worden doordacht.

Startpunt is het besef dat bejaarden anders functioneren dan jonge studenten.
Fysiologisch hormonaal leven studenten in een actieve en energierijke tijd.
Bij bejaarden daarentegen is het hormonale systeem vaak fors veranderd.
Het hele proces van verouderingheeft te maken met verlies van coherentie.

De Oosterse geneeskunde heeft een andere visie op ons lichaam.
Darin staan de organen niet los van elkaar; zoals medisch specialisten dat doen.
In plaats daarvan worden alle organen in samenhang beschouwd, en begrepen.
Juist bij bejaarden is die laatste visie van belang; idem bij vermoeidheid en ziekte.

De aanname dat organen op zich wel goed functioneren is onzin.
Elk orgaan vormt onderdeel van een Möbius lus die alle organen verbindt.
Daarin complementeren de organen elkaar; en communiceren met elkaar.
Die onderlinge communicatie omvat ook hun bijbehorende klieren en neuronen.

Het komt erop neer dat orgaanfysiologie niet zo simplistisch is als de gereguleerde geneesknde voorstelt.
In feite moeten alle organen in hun ontstaan, hun samenspel, en hun neuronen/hormonen worden begrepen.
Maar vooral is het zaak om hun uitwisseling/communicatie als dynamisch proces te onderkennen.
Dit gaat verder dan de system kringlopen van Boehringer-Mannheim.

In de opbouw van ons lichaam speelt namelijk veel meer mee.
De anatomie staat nooit op zichzelf, maar wordt gevormd en onderhouden door fysiologische processen.
De procesfysiologie/-cchemie heeft geen betekenis o zichzelf: de wordt bepaald door procesregulatie.
Die procesregulatie functioneert elektromagnetisch, maar wordt door fotonen informatievelden bepaald.

Dat vergt een andere manier van denken, over cellen, organen, hun samenspen in/en ons lichaam.
Specifiek komt het er op neer dat géén orgaan op zichzelf kan worden beschouwd.
Altijd moet elk orgaan worden in haar cellen, de andere organe, het lichaam, en hun oorsprong.
Belangrijk is echter dat de organen naast chemisch, ook foto-elektromagnetisch zijn verbonden.

Juist bij bejaardenfysiologie is dat belangrijk.
Daar zien we het effect van opgestapelde systeemstress.
Doordat ons lichaam onvoldoende wordt berepen,wordt het ook verkeerd behandeld.
Het gevolg is dat het lichaam zich onvoldoende kan herstellen; en re-ïntegreren.

Gereguleerde artsen ontkekken dat; en miskennen daardoor ook de bejaarden.
Het is zaak om expliciet te stellen dat bejaarden “geen 18 jaar meer zijn”.
Het is  nodig om een begrip en beleid voor bejaarden medicatie te vormen.
Maar daarin is het nodig om te begrijpen wat veroudering inhoudt.

Daartoe is het modig om ons lichaam mer diepgaand te beschrijven.
Ons lichaam is niet fysiek, chemisch,of elektromagnetisch.
Het is eencombinatie van (respectievelijk) die aspecten.
Het belangrijkst is de vierde factor: bewustzijn.

In ons leven lishandelen we echter onszelf, elkaar en onze omgeving.
Veel van die mishandeling is op onkunde/onbegrip gebaseerd.
Ten dele gaat het ook om intentioneel berokkende schade.
Maar in het algemeen is veroudering verwant aan onbewustzijn.

Bepaalde meditatietechnieken (en seksbeleving) kunnen veroiudering ondervangen.
In onderzoek naar meditatie is gevonden dat het vaak om verlaging van stress gaat.
Vanuit seks is af te leiden dat het gaat om rust en revitalisatie.
Dat latste is vooral gekoppeld aan behagen in eigen beleving.

De Oorsterse geneeskunde heeft dit al lang geleden begrepen.
Daar wordt ook een explicite relatie gezien tussen organen en emoties.
Daarin valt op dat het steeds gaat om analoge functies; ‘opnemen’/’loslaten’.
Dat kunnen we opvatten als het ‘metabole proces’ van een grensovergang.

Ons hele lichaam is deel van onze omgeving.
Alle lichaamscellen zijn ogebouwd door materialen uit onze omgeving.
Die opbouw is het gevolg van informatie-materie uitwiseling tussen cellen/organen.
Dat proces is gereguleerd op basis van informatie overkoepelend over de systeemgrens.

Informatie, elektromagnetische, chemie en fysiek komt daarin samen.
Dit is expliciet beschreven in het artikel “Leven van Licht:.
Lich, bepaalt de prongen van elektronen in atomen.
Licht is het integrerend element, van alle vormen van materie.

In veroudering zien we dat coherentie wordtverloren.
Processen vertragen, materialen worden minder elastisch; weefsels drogen uit.
Het suggereert dat er een gebrek is aan voeding; zelfs als mensen voldoende eten.
Het gaat kennelijkmeer specifiek om gebrek aan gerichte voeding.

Voeding gaat niet persé over etenen drinken.
Er zijn menden die allen van adem en drinken kunnen leven.
Deze mensen (zie “Leven van Licht) signaleren dat ze moeten mediteren.
Dat beterent dat ze stelselmating hun stress moeten verlagen.

Het stress system is het grenstellend systeem van systeemregulatie