Vrije Wil

”Wil” is een gerichte keuze, op basis van beleving van gewilde vrije Keuze.
Om wil te begrijpen is het nodig om samenhang in keuze te begrijpen.
Keuze ‘richting’ is in de cascade “hel, vagevuur, hemel, paradijs” beschreven.
In ons lichaam zien we het als de cascade van celdelingsfractal, dus de opbouw van de ziel.
Het is te zien in het ABC (de activatie van bewustzijn cascade) van de omzetting van keuze naar intentie naar wil naar actie; van ons lichaam in onze omgeving.

Vrije Wil is gebaseerd op de ontvouwing, van de atomoleculaire cel(membraan)potentiaal, via de fractal van ceeldelingen van onze lichaamsopbouw (de ziel).

In de wiskunde, de algebra zien we het als de opbouw van potentie tot potentiaal tot spanningen (of ‘‘krachten‘‘).
Het gaat om de doorbouw van punten tot lijnen (vectoren) tot matrices tot tensoren.
Keuzen worden daardoor tot samenhang gebracht in intenties, gedachten en besluiten.
Voor elke mathematische vorm is er een psycholoische beleving/equivalent .
Dat is de essentie van de wiskunde van Betrokkenheid (in individuele collectieve beleving).

De Ziel is een construct dat ontstaat door samenhang in de logica van ontvouwing van Vrije Keuze.
Daarin is er een systematische dimensionele verandering: een punt (0D), een Lijn (1D), een Vlak (2D), een Volume (3D).
Met andere woorden: het is het principe van opbouw van een tertraëder, vanuit punt naar lijn naar driehoek naar tetraëder.
Dat is de ´statische tegenhanger´ van de dynamiek van een draaikolk (volume, oppervlakte, stroomlijn, verdwijnpunt).

De opbouw van Possibility naar Probability naar Potential naar Power is HET gegeven van leven.
We kunnen in ons lichaam zien hoe de samenhang in opvolgende besluiten in de Beslisboom=fractal de samenhang=gezondheid bepaalt.
Op dezelfde manier bepalen (onzichtbaar) onze levensbesluiten de samenhang en qualiteit van ons leven (de ziel).

De Ziel is apart beschreven, gebruikmakend van de Tijdfractal van Susie Vrobel.

Vanuit het werk van Bert Verveen is te zien dat ons gedachtenlichaam is gebaseerd op de communicaties tussen levende cellen.
Ons lichaam is niet de structuur van de anatomie, maar de Dynamische samenhang in het fysiologisch proces.
De kringen in de procesfysiologie zijn de basis van onze psychologie; elke molecule is een Spectrum (een elektromagnetisch signaal).

We hebben al die elementen nodig (Verveen, Vrobel, Vagevuur, Vrije Keuze) om de opbouw van de ziel en de opbouw van ons leven te begrijpen.
Maar we hebben exact dezelfde kennis nodig om de opbouw van de mensheid te begrijpen.
Want elke mens is een cel in het lichaam van de mensheid.
En ALLE interne relaties en reacties tussen mensen zijn op reacties en relaties tussen cellen gebaseerd.

In de opbouw van Vrije Wil hebben we te maken met de expressie van samenhang van Vrije Keuze, in, naar, de omgeving.
We hebben dus te maken met de omzetting van Possibility naar Probability naar Potential naar Power.
Het is de wiskundige ontvouwing van een punt naar een lijn naar een vlak naar een volume.

Het gaat om het verweven van de interne be(-)leving met de externe beleving van be-leving.
DAT is het mechanisme voor het leren leven als schepper in schepping.
DAAR ligt de koppeling tussen feedforward en feedback, IN de systeemgrens.
DAT is waar we op inspelen met ons gebruik van Vrije keuze, IN de Systeemgrens, IN de Huid/orgaankapsels/celmembranen/celdelingen, IN ons lichaam.

Daar hebben we te maken met het functioneren van ons lichaam als geheel als Singulariteit.
Let wel, die singulatiteit heeft de opbouw en structuur van een Hologram, zoals Karl Pribram beschreef.
Elke cel(deling) vormt een singulariteit, en al die celdelingen/singulariteiten zijn (bio)logisch gekoppeld.
De samenhang van als die celdelingen/singulariteiten vormen een Soliton, in de System Singularity Stability Set.
De opbouw van potentiaal in die SSSS, de Ziel, als Fractal, bepaalt de Wil: de ´geladenheidˋ van die “macromolecule” van polarisatie potantiaal van alle cellen. (Cf het pericardium.)

Zeker, er komen veel begrippen samen, die allemaal apart worden uitgelegd.
Het is pas door het doorzien van de samenhangen en de equivalenties van al die begrippen dat De Ziel, als EEN integraal dynamische potentiaal, expliciet kan worden beschreven, en begrepen, in bio-logische mathematische fysische termen.

De Wil, is de gerichtheid (vector) van de lading (matrix) van de potentiaal (ontlading) van Vrije keuze (Het scheppingsproces in celdeling).

Omdat, doordat, wil een uiting is van ´doorgebouwde potentiaal´, is wil een vorm van lading, dus van stress (een tensor matrix).
Doordat, omdat, intracellulaire processen de basis zijn van intermenselijke relaties, is wil altijd “sociaal”.
Wil in de sociale context heeft echter alléén betekenis in relatie tot de mens als cel van de mensheid.

Wilsconflict, in de samenleving, is hetzelfde als een intern psychologisch (´gekte´) in een mens (intern wilsconflict; twijfel, interne verdeeldheid).
Het sociale proces is dus begrijpbaar en oplosbaar (alléén in het individu.

Vrije Wil heeft dus een onderbouwing in de atomaire cellulaire dynamiek van Vrije Keuze.
Daar bepalen we onze betrokkenheid in de systeemgrens (de SSSS).
Wil is de lading van de potentiaalopbouw voor mogeijke activatie in de omgeving.
“Misdirectie”, verkeerde richtinggeving, aan die wilsvector leidt tot ziekte en sociale conflicten.

De samenhang tussen fysieke, psychologische, sociale en ecologisce problemen ligt bevat in het werk van Bert Verveen.
De celcommunicatiekringlopen van moleculen zijn ook dragers van informatie
De intene celcommunicatie is de basis van communicatie tussen mensen, ook via telepathie (radiosignalen).
Wil is in essentie een elektromagnetisch radio-informatie veld informatica fenoumeen.

Vrije Wil is gebaseerd op Vrije Keuze.
Daarmee is het een uiting van ons zijn als schepper in schepping.
Het is direct verbonden met de (sub)atomaire in(-)formatie processen.
Maar het is ook altijd, per definitie, contextueel (bepaald).

Wil is een potentiaalvector, een spanning (lading-ont´lading), dus een mogelijke stress, want het is een component van een tensor.
Een tensor is een 4 dimensionale structuur: de functie van een draaikolk, met de logica van de tetraeder.
Het is deze logica die we zien in de ´omkering´ in celdeling, en de doorbouw van celdelingen in de vorming (HET vormen van DE vormen) van ons lichaam.

Wat we moeten begrijpen voor het gebruik van Vrije wil, in individu, relatie, groepen en de mensheid, is die 4D opbouw samenhang.
We zien het in de relatie tussen sensorcel, neuron, zenuwknoop en hersenen.
We zien het in de activatie van vrije keuze (pijnappelklier, hypofyse, orgaanklieren, celactivatie).
We zien het in onze hersenorganisatie (als complement voor de orgaanbindweefselactivatie). voorbrein, linkerbrein, rechterbrein en achterbrein.

Steeds gaat het om de samenhang tussen Punt, Lijn, Vlak en Volume.
Er zijn veel meer voorbeelden te geven over de manier waarop dit zich afspeelt in ons lichaam.
Op basis daarvan is directe herkenning mogelijk van de manier waarop zich dit afspeelt in de samenleving/mensheid.
Daarmee kunnen we ook begrijpen hoe de celdelingsprocessen doorspelen in onze directe (Wil) interactie met onze omgeving.
En hebben we ook direct inzicht in de processen die, in ons, gezondheid en ziekte bepalen (interne/externe wilsconflicten.

We komen hier bij wat de Systeemtheorie en wiskunde kent als de Hogere Orde Processen.
We zien hier de relatie tussen Interne Wilsconflicten, Externe WIlsconflicten, Interne/Externe wilsconflicten, en wilsconflicten over Wil.
We zien hier dus ook de onderbouwing van geneeskunde, geestesgeneeskunst, juridiek en economie.

Doordat wilsopbouw direct is te begrijpen als de opbouw van potentiaal (letterlijk: scheppend vermogen) in het lichaaam, kunnen we biologie, fysica en wiskunde integreren.
We kunnen alle conclusies op elk van die gebieden integraal gebruiken en begrijpen in deze context.
Zij het dat we moeten beseffen dat het gat over elektromagnetische informatieprocessen.
En dat we te maken hebben met ONS samenspel in het samenspel tussen elektromagnetisme en radio-informatie velden in ons lichaam.

Da is, exact, wat beschreven/bedoeld wordt met de Instorting van de Toestandvector, in de Kwantum Theorie.
We zien hier, in detail, hoe wil, wilsuiting, wilspolarisatie en wilsconflict in feite van elektrische aard zijn.
Daardoor is de samenhang met de bio.elektrische lichaamsprocessen direct te begrijpen en gebruiken.
Ook is daaruit duidelijk hoe, en waarom, acupunctuur en homeopathie effectief zijn (zoals Cyril Smith heeft laten zien).

Vrije wil, is een extensie van een projectie van Vrije Keuze.

Vrie Keuze krijgt samenhang in de fractal van cedelingen die ons lichaam vormen: de ziel.
In de interactie met onze omgeving polatiseren interactes in/met de omgeving zich als lading/ontladingen vanaf de periferie (de systemgrens) naar de kern van de fractal (de bindu).
Deze stroming, oscillatie, uitwisseling tussen periferie en kern is de basis van onze gezondheid.
De stromingen van periferie naar kern (beleving) en van kern naar periferie (be-leving) complementeren elkaar.

Wil is de kracht van de stroom van de kern naar de omgeving.
Het is daarmee het equivalent van de spanning van een potentiaal.
Zodra ´voltage´ wordt omgezet in ´stroom´ hebben we te maken met wilsactivatie.
Dat kan uitsluitend werkzaam zijn indien de uiting van de wil (be-leving), inderdaad het complement is van de verinnerlijkte beleving (ervaring) van de omgeving.

Wil heeeft ruimte nodig in de omgeving om zich te kunnen plaatsen.
Het vergt ´lege plekken´ voor de ´projecties´; dat is het fenomeen van Lacunaties, de tegenhanger van Blinde Vlekken.
Die Lacunes (plekken voor schepping binnen de schepping) zijn de tegenhanger van de Vrije Keuze, in de singulariteit van de deling van alle cellen van ons lichaam (als mens in de mensheid).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


8 × acht =