12.10) Bio-Elektronica & Therapie

Tegenwoordig ziet de bio-elektronica een dynamisch evenwicht tussen de zuur-base reacties en de oxidatie-reductie reacties in het levende aderlijk bloed rond een zuurgraad  (pH) van 7,2 en een rH² van 22 als het ijkpunt voor een perfecte gezondheid. Grotere afwijkingen van dit ijkpunt maken het biologische terrein van het lichaam geschikt voor de ontwikkeling van ziekten. Behalve de juiste voeding zijn er ook andere therapieën, die in het bio-elektronische kader passen.

Het grote voordeel van de bio-elektronica is dat men de eventuele resultaten van een therapie kan meten. Het is dus betrekkelijk gemakkelijk om uit te maken of een bepaalde therapie werkt of niet. Cannenpasse meldt bijvoorbeeld dat hij goede resultaten kan meten van aroma therapie. De bloedwaarden worden voor de therapie gemeten en na de therapie. Als de bloedwaarden bij herhaling verbeteren door een bepaalde therapie dan is die therapie effectief. Bij wijze van voorbeeld concentreren we ons hier op de bestrijding van oxidatie door de “négativation naturelle”. Een soort reductie van het (geoxideerde) lichaam met natuurlijke middelen. Dit zijn behandelingen op basis van natuurlijk water, natuurlijke lucht en natuurlijke aarde. Er zijn echter meer therapieën, die in het kader van de bio-elektronica passen. Hiervoor verwijzen we naar Cannenpasse.

Natuurlijk water

In de “Sources Vitales”, het tijdschrift van de Franse vereniging voor de bio-elektronica (11), staat een voorbeeld van het effect van een voetbad van een half uur in het koude water van het  riviertje l’Orbieu.

Tabel 5

 

Man, 41 jaar PH rH²
Bloedwaarden voor het voetbad 7,52 25,2 178
Bloedwaarden na het voetbad 7,20 23,5 190

 

Uit de tabel blijkt de geweldige verbetering van de bloedwaarden van deze man. Alleen de rH² wijkt nog iets af van het ijkpunt van de perfecte gezondheid, zoals Cannenpasse dat noemt. Niet vermeld wordt in hoeverre deze verbetering duurzaam bleef.
Tegen deze achtergrond kunnen we ons beter voorstellen, waarom de begietingen met natuurlijk koud water door Preisnitz en Kneipp effectief waren. Zij behandelden, zonder dat te weten, in hun tijd met natuurlijk water. Industrieel bewerkt water, zoals dat tegenwoordig uit de kraan komt, zal meestal niet meer effectief zijn. In dit licht bezien is het ook te begrijpen waarom, zoals Weston Price schrijft, de kinderen in het dal van de Loetschen met blote voeten speelden in het koude water dat zo van de gletsjer kwam. Zij voelden waarschijnlijk instinctmatig aan dat dit goed voor ze was. Jeanne Rousseau heeft aangetoond dat natuurlijk bewegend water zo uit de bron hele andere eigenschappen heeft dan water uit de kraan.

Om effectief te zijn mag dit soort genezend water volgens Schauberger niet behandeld, gesteriliseerd, verontreinigd of door een leiding gevoerd zijn. Het zou dan zijn “magnetische” eigenschappen verliezen. Verder mag zo’n riviertje niet gekanaliseerd of omgelegd zijn, zodat het water nog op zijn natuurlijke manier kan bewegen, meanderen, spiralen en kolken. Tenslotte is het essentieel dat de begroeiing van de oevers het water in de schaduw houdt, zodat het water koud blijft. Water dat verwarmd is, ook door de zon, is relatief geoxideerd en werkt niet meer (12).

De inzichten van Schauberger zijn voor ons natuurwetenschappelijk geschoold verstand moeilijk “na” te denken. Het heeft mij in ieder geval een aantal jaren gekost voor ik er iets van ging begrijpen. Schauberger wijst erop dat water dat van een berg naar beneden stroomt in spiralen, in draaikolken, stroomt.
Het zijn niet alleen de zichtbare draaikolken. Miljoenen draaikolkjes zijn zo klein dat ze niet te zien zijn. Een riviertje, dat niet gekanaliseerd is, dat ongehinderd stroomt, meandert. Hij legt de nadruk op het feit dat water op een natuurlijke manier moet kunnen stromen, meanderen, kolken en spiralen om zijn kwaliteiten te verkrijgen en te behouden. Hij stelt dat water dat behandeld en gesteriliseerd wordt en vervolgens door cementen of metalen leidingen wordt gevoerd zijn kwaliteiten verliest. Duurzame consumptie van dit  kraanwater leidt volgens Schauberger tot een onvermijdelijk verval van het lichaam en als gevolg daarvan van geest en moraliteit. In het boek de “Water Wizard” wordt dit als volgt geformuleerd:

“-it never enters anyone’s head that certain material energies will also be denied to people who regularly consume sterilised water, sterilised milk or other sterilised foods. This deficiency will also lead to a decrease in their mental, physical and sexual potency and will inevitably increase the health risks to their weakened bodies. After a lengthy time of constantly consuming water treated in this way, the blood will be systematically destroyed. This enfeeblement leaves the door wide open to the entry of disease.(13)”

In feite ziet Schauberger net zoals Vincent in de industriële bewerking en sterilisatie (oxidatie) van ons voedsel en drinkwater een belangrijke oorzaak van het ontstaan van de degeneratieve ziektes in onze westerse maatschappij. Ook hij wijst erop dat eerst het bloed aangetast wordt, waarop vervolgens ziekte zijn kans krijgt. Hij noemt met name de gevolgen voor de voortplanting (sexual potency), psychoses (mental potency) en lichamelijke ziekten (physical potency).

Als ik naar de ontwikkeling van de degeneratieve ziektes, de nieuwe ziektes, de psychoses en de groeiende problemen rond de voortplanting kijk, dan bekruipt mij het angstige vermoeden, dat Vincent en Schauberger wel eens gelijk zouden kunnen hebben. In Acres USA (14) wordt bijvoorbeeld langs de neus weg gemeld, dat volgens schattingen van medische zijde, circa 50 % van de Amerikanen tegenwoordig bijna steriel zouden zijn. Professor Belpomme luidt dus niet voor niets de noodklok als hij schrijft dat als het roer niet omgaat het menselijk ras binnen honderd jaar uitgestorven zal zijn.

Waarom het boven beschreven natuurlijk water genezend werkt, weten we (nog) niet. We moeten wederom de waarneming dat het genezend werkt hoger plaatsen, dan het feit dat de wetenschap hiervoor vooralsnog geen goede verklaring heeft. Met behulp van de bio-elektronica  is de genezende werking echter makkelijk aan te tonen, zoals bovenstaand gebleken is.

Natuurlijke lucht

Kousmine rapporteert de effecten van gezonde boslucht. Na 5 uur ingespannen studie was de pH van haar urine 5. Behoorlijk zuur dus. Zonder iets te eten, maar na een boswandeling van een uur, steeg de pH van haar urine naar de neutrale waarde van 7. Bekend is dat aan zee, in de bossen, hoog in de bergen (Davos), bij watervallen en diep in de grond in zoutmijnen de lucht veel negatieve ionen bevat met los gebonden elektronen. De ingeademde lucht is dus relatief gereduceerd en brengt daarmee kennelijk de oxidatie van het lichaam terug. Als de oxidatie terugloopt, dan herstelt de pH zich ook.

In het tijdschrift ORTHO (15) wordt een Brits onderzoek samengevat waaruit blijkt, dat negatieve ionen ziekenhuisinfecties verhinderen op de Intensive Care. Het voorheen grote aantal infecties met  acinetobacterbacterien werd gereduceerd tot nul, nadat er een apparaat geplaatst was, dat negatieve ionen verspreidde over de afdeling. Dit onderzoek werd gefinancierd door de National Health Service.
De verklaring van de werkzaamheid middels negatieve ionen past goed in de bio-elektronica. De vraag blijft of dit de gehele verklaring is. Zijn het de negatieve ionen zelf, of zijn deze de drager, de ontvanger of de wegbereider van iets anders, dat we nog niet kennen?

Natuurlijke aarde

Ook het directe contact van het lichaam met de aarde in zijn natuurlijke toestand is heilzaam. Vincent beveelt in 1950 in navolging van Kneipp het zogenaamde dauwtrappen aan. s’Ochtends tien minuten met de blote voeten op het bedauwde gras rondlopen. Het verhaal erbij is dat als het lichaam te positief geladen is, dan krijgen elektronen uit de dauwdruppels, het gras en de aarde de kans om zich via de goed geleidende natte voeten naar het lichaam te verplaatsen om zo het elektrische evenwicht in het lichaam te herstellen. Deze natuurlijke elektriciteit is heilzaam voor de gezondheid door de reductie van de oxidatie van het lichaam. Bij vorst en bij (naderend) onweer niet dauwtrappen. De aarde moet nog wel natuurlijk zijn. Er mogen geen elektriciteitsleidingen in liggen. Ook mogen er in de buurt geen hoogspanningsleidingen lopen. Omdat natuurlijke aarde in een moderne stad niet meer bestaat, levert de bio-elektronica tegenwoordig een apparaat met een koperen plaat. Hier plaatst men de blote voeten op en het wordt aangesloten op de aardepool van een geaard stopcontact.
De Canadees Bélanger (geen arts), (www.produitsojas.com) adviseert het slapen op een onderlegger waar veel zuiver koper in is verwerkt. De onderlegger  moet tijdens de nachtrust  verbonden zijn met de aardepool van een geaard stopcontact. Het is echter mogelijk dat zo’n aardepool niet goed aarde maakt. Daarom moet de goede geleiding van de aardepool altijd eerst door een  elektricien gemeten worden. Dat dit soort therapieën oeroud is, blijkt wel uit het feit, dat reeds de Essenen, een spirituele Joodse groepering, rond het begin van de jaartelling, aanbevolen om zich s’ochtends bij zonsopgang geheel naakt in het bedauwde gras rond te wentelen.

Natuurlijke zand, water en lucht

De bekende Amerikaanse kruidendokter Dr. Schulze (geen arts), combineert de heilzame werking van water, lucht en aarde, als hij aanraadt om met blote voeten langs het strand in de koude zee te wandelen. Tevens wordt de gezonde zeelucht met veel los gebonden elektronen ingeademd. Voor de eerste wereldoorlog stonden dit soort therapieën in hoog aanzien. Met name de Duitse adel en veel leden van koningshuizen kwamen in de zomer naar de Noordzee om te kuren. Het Kurhaus, het huis waar gekuurd wordt, in Scheveningen en veel van de badhotels op Walcheren bijvoorbeeld dateren uit die tijd.

In dit verband is de volgende anekdote, het wonder op de berg van Norman Shirkey  (pseudoniem), intrigerend. Hulda Clark beschrijft het in “The Cure for all advanced Cancers (16)”.

Deze man van 79 kwam bij Hulda Clark in verband met terminale prostaatkanker. Hij was door de reguliere oncologie opgegeven met een levensverwachting van zes maanden. Er was bij hem een urinekatheder geplaatst. Ook de behandeling van Hulda Clark had geen resultaat en op het eind zat Norman, sterk vermagerd, in een rolstoel, die geduwd werd door zijn verzorgster. Hij had hevige pijn in het onderlichaam en wijd uitgezaaide botkanker. Op dat moment brak hij de behandeling af om naar huis te gaan om te sterven.
Elf maanden later zag Hulda Clark de verzorgsters van Norman en informeerde naar zijn laatste dagen. “O,” zei ze bijna giechelend. “Het gaat goed met Norman. Hij woont op een berg.” Norman was dus tegen alle verwachting nog in leven.
Het bleek dat Norman wou overlijden op een stukje grond in de bergen, dat eigendom van de familie was. Hij gooide al zijn pillen, poeders, vitaminen en kruiden weg en maakte zich klaar om dood te gaan. Echter, hij ging maar niet dood. Integendeel, hij werd krachtiger en gezonder. Hij had zijn rolstoel niet meer nodig, hij begon zelf zijn eten klaar te maken, begon te wandelen, genoot van de berglucht en van elke zonsopgang en zonsondergang. Ook zijn urine katheder was niet meer nodig. Een en ander was reden voor Norman om op zijn berg  te blijven wonen.

Hulda Clark vraagt zich totaal verbijsterd af wat er hier gebeurt kan zijn en memoreert dat ze sterk in de verleiding heeft gestaan om dit geval niet te rapporteren in haar boek. Ze waarschuwt dat een andere kankerpatiënte, die dit ook probeerde een paar maanden later, sterk vermagerd en onder hevige pijnen, op een andere berg overleed. Duidelijk is dat het dus niet alleen om de gezonde berglucht met relatief veel negatieve ionen kan gaan, maar dat er meerdere oorzaken moeten zijn.
Zat Norman op zijn berg bij zonsopgang met blote voeten op het bedauwde gras? Dronk hij water uit een natuurlijke bron zoals bovenstaand beschreven in de paragraaf over de gezonde boerderij? Was zijn berg van graniet of van basalt met veel siliciumverbindingen?  Nam hij misschien dagelijks een voetenbad in een koude bergbeek met natuurlijk stromend water? Of nam hij dagelijks een koude douche met natuurlijk water? At hij op zijn berg, ver verwijderd van de dichts- bijzijnde supermarkt, meer vers en rauw? We zullen het nooit weten.

In het tijdschrift “Sources Vitales” (17) rapporteert Vincent dat er goede ervaringen opgedaan waren met primitieve houten chalets in de Rocky Mountains in de USA. In deze chalets was geen enkele vorm van electriciteit aanwezig, dat door Vincent ook als kankerverwekkend aangemerkt wordt. Deze chalets werden gebouwd op een hoogte tussen de 1800 en de 2000 meter. Kankerpatiënten, die hierin werden ondergebracht vertoonden binnen enkele maanden een aanmerkelijke verbetering van hun gezondheid.

Zie tenslotte voor gangbaar natuurwetenschappelijk onderzoek naar de rol van zwakke gelijkstroom, een stroom van electronen, in het lichaam, het boek van Robert Becker “The Body Electric”. Hieruit blijkt dat dit soort gelijkstroom belangrijke functies in het lichaam heeft. Het is niet ondenkbaar dat deze functies verstoord worden door vele kunstmatige elektrische en magnetische velden, die we tegenwoordig in onze omgeving tegenkomen.

VERVOLG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


3 × = negen