Tandherstelgroei: Theorie

Het volgende kan alleen als Essay worden beschreven.Het gaat om een oefening in het ‘hardop denken’.Het gaat over de mogelijkheid om tanden te hergroeien.Het gaat over het genezen van tanden en het gebit.

  Het fenomeen zelf wordt maar heel zelden beschreven.Voor tandartsen is het oninteressant; “er valt niet aan te verdienen”.Voor de patiënten is het des te interessanter; dáár ligt de verdienste.Maar we moeten ons eerst een voorstelling maken, waarover het gaat.

   We weten allemaal dat haren en nagels groeien; we kunnen ze zelfs knippen.We weten ook dat vlees en huidwonden (met/zonder litteken) kunnen genezen.We weten dat botten kunnen breken, en vaak weer goed kunnen genezen.Wat maakt het genezen van kaken, kiezen en tanden anders?

    Vanuit de antroposofie is ons gebit met ledematen vergelijkbaar.De kaken zijn ‘de armen en benen’; de tanden en kiezen zijn ‘de nagels’.Maar waarom zien we geen herstelgroei van tanden en kiezen?We zien dat bij haren en nagels uitsluitend als die zijn ontworteld.

Groei en herstelgroei

Kennelijk hebben we in het lichaam te maken met verschillende groeiprocessen.Die hebben we echter niet alleen in de Ruimte, maar ook in de Tijd, en Omgeving.Herstel van tanden, botten, kapsels en weefsels zijn daarin onderling vergelijkbaar.Maar ook in hun aanleg, in de Zygote, in de embryologie, in de foetus en in het lichaam.

Het is duidelijk dat al onze cellen uit onze eerste cel, de Zygote, ontstaan zijn.Het is net zo duidelijk dat celdeling eerst leidt tot groei met differentiatie: verschillen.Later zien we echter dat het accent vervolgens verschuift naar replicatie: overeenkomsten.In feite zien we daarin de relatie tussen lichaamsopbouw, en lichaamsherstelbouw.

Wat maakt tandherstelgroei anders dan bot-/kapsel-/weefsel-herstelgroei?Het gaat om verschillen in tijd en ruimte; van de materialisatiegraad van ons lichaam.Het gaat ook over functie verschillen, die juist als materieverschillen te zien zijn.Maar het gaat altijd om informatieverwerking in/voor/door het lichaam; en haar eigen aanmaak van haar eigen lichaamsmaterialen.

Alle lichaamsmaterialen worden aangelegd voor een bepaald doel, voor een bepaald proces, voor een bepaalde tijd.Elk van die processen heeft haar eigen fase; als informatie, in energie, in tijd en in ruimte.Bewustzijn, Energie, Tijd en Ruimte zijn daarin allemaal verbonden.Alle lichaamstransformaties, alle lichaamsprocessen, en alle lichaamsvormen, zijn vormen van be(-)leving.

Vitale Lichaamssamenhang

In het vervolg van deze tekst worden diverse gedachten samengevat.Het begint geruchten: verhalen over een Tandgoeroe, en tandgenezing.Vervolgens komt aan bod het verhaal van Robert Becker over botherstelgroei.Dat leidt ons tot de behoefte aan meer inzicht in het elektrische regelsysteem.

Bot-herstelgroei heeft namelijk alleszins met bio-elektrische stromen te maken.Dat is goed bestudeerd, maar wordt in de (tand)artsopleiding niet gedoceerd.Het is daarom zaak te kijken naar sidder-alen en herstelgroei bij salamanders.Dan blijkt dat we grote betekenis moeten geven aan de Chinese Meridiaanleer.

  We krijgen te maken met de elektromagnetische aspecten van alle organen.We krijgen te maken met elektromagnetische celdynamiek en –celfunctie.We moeten zelfs kijken naar de bio-elektrische eigenschappen van moleculen en atomen.We komen uit op de noodzaak om te denken over denken in termen van bio-elektrische signalen.

   Ontlenend aan eerder werk kunnen ze het hebben over de ziel en de geest.De Ziel heeft te maken met de beslisboom van alle celdelingen in ons lichaam.De Geest geeft te maken met patronen van samenhang, “lichaamszelfbeeld”.Het gaat over aspecten van ons (elektromagnetische) lichaamscelzelfbewustzijn.

    Kortom: we moeten ons lichaam leren begrijpen als een informatieveld in formatie.Elders (www.scienceoflife.nl) is beschreven hoe we dat met muziek kunnen vergelijken.Hier is daarvan relevant dat elke lichaamsvorm een klank-/stroomvorm is.Dat geldt ook voor de extrusie/vorming /aanleg/vormen van kaken, tanden en kiezen.

Reverse Engineering

Wat we zoeken is, in principe, het omkeren van het proces van tandrot.Daarbij moeten we kijken naar tandaanleg en tandvorming: de embryologie.Vanuit de embryologie zien we dat alle organen daar integraal in/bij zijn betrokken.Dat geeft ons basisbegrip voor de bepalende tol van de orgaanmeridianen.

Meridianen zijn een aspect van onze bio-elektrische systeemregulatie.Het gaat over de infomatiestromen (de stuursignalen) van het regulatiesysteem.Deze zijn te vergelijken met de software, die de opbouw van ons lichaam bepaald.Deze systeemprogramma’s,  zijn verschillend gecodeerd, afhankelijk van het niveau van functie/bewustzijn.

   In ons lichaam hebben we te maken met een balans tussen  lichaam en omgeving.Het gaat echter ook om een balans tussen zelfbeleving en sociale beleving,In onze kul’tuur is die balans in veel opzichten nog niet goed gevonden.Het gevolg is dat meningen van anderen je zelfbeschikking kunnen aantasten of verstoren.

  Het wordt gaandeweg steeds duidelijker dat gebitsrot NIET een fysiek proces is.Tandrot komt NIET door slecht poetsen, maar door slecht voedsel (slecht eten).Dat gaat ten dele over ongezonde etenswaar; industrievoedsel is ziekmakend.Het gaat vooral over verkeerde adviezen hierover door de (tand)artsen beroepsgroep.

   Die verkeerde/valse voorlichting is symptoom van een onderliggende ziekte.De geneeskunde is ziek en ziekteverwekkend, omdat aan ziekte wordt verdiend.”Zolang aan ziekte verdient wordt, houdt dat (onbewust) ziekte in stand”.Laat het een waarschuwing zijn: vertrouw niet op de gangbare medische adviezen.

 

Ons lichaam is géén fysiek object; het is een levend informatie/leer proces.Alle lichaamsmaterialen worden aangemakt/uitgescheiden/aangelegd door levende cellen.Alle lichaamsmaterialen reageren daarin op informatie; op veel manieren.De lichaamsmaterialen ondergaan daarin alle faseveranderingen; “Transmutatie”.

Celomgeving bepaalt celgroei

Dat is ook het basisprincipe van de aanleg van de tanden en kiezen.Net als bij botherstel, zijn elektrische krachten daarin bepalend.Belangrijker echter zijn de (“Shen”) elektromagnetische informatie signalen.Net als in de rest van ons lichaam, gaat het hier om informatie hologrammen.

In ons lichaam (en leven) zijn informatie en materie altijd verweven.Elk besluit wat we nemen beïnvloed ons bewust( )zijn: ons lichaam en onze omgeving.Onze organen verteren voedsel en informatie of dezelfde/eenzelfde manier.Onze tanden en kiezen spelen daarin een belangrijke rol; soms gaat dat mis.

Zodra het mis gaat, wordt het integrale informatieveld verstoord.De stoorvelden die daarin ontstaan zijn elektromagnetisch van aard.In een verstoord elektromagnetisch veld groeien cellen (en planten) anders.Maar daardoor groeien daar dan ook andere cellen – en andere microben.

Microbengroei in ons lichaam is een gevolg van elektromagnetische veldverandering.Dat geldt exact zo voor de microbengroei in onze mond rondom kiezen en tanden.Gezond gebit heeft zo niet alleen te maken met gezonde voeding, maar ook met gezonde attitude.Het gaat zelfs om de gezondheid van de integrale omgeving; van samenleving en Aarde.

Tandzorg en gebitszorg is dus, per definitie, holistisch.Het gaat over hologrammen van celinformatie die het hele lichaam vormen.Het gaat over de integrale elektromagnetische velddynamiek en/om microben en cellen.En het gaat om het geheel van het bio-elektrische lichaamsveld, als vorm(ing) van informatie.

Reverse Engineering … van tandrot

Reverse Engineering is het omkeren van het productieproces.Vanuit het resultaat (het product) wordt teruggewerkt naar de productie (het proces).In dit geval kunnen we van tandrot leren door het om te keren; door het te begrijpen.Wat moet er in het lichaam verstoord zijn, “om succesvol tanden te kunnen laten verrotten?”.

Het blijkt dat daar héél veel voor nodig is; tandrot gaat niet vanzelf.Stress/vemoeidheid/onvrede/ontkoppeling is de belangrijkste factor.Daardoor ontregelen zich (ten dele) de lichaams(regulatie)processen.’Daardoor’ kunnen microben gedijen waar ze anders niet zouden kunnen leven.

Het gaat hier echter niet om de “Reverse Engineering” van machines of machine onderdelen.Het gaat hier om het leren van levende organismen, die integraal deel zijn van hun omgeving.Daarin zijn materie, moleculen, atomen en informatie één; Vast, vloeibaar, gas en plasma uitwisselbaar.In tegenstelling tot mechanische reverse-engineering, gat het hier om het onderliggende informatieproces.

Tandrot, als anatomischa ‘aantasting’, is gevolg van vertoring van fysiologische processen.Tandrot is echter ook typerend voor verstoring van het (elektromagnetische) regulatiesysteem.De vraag wordt daarmee helder: wat onderscheid een groeiproces van een verottingsproces?Waardoor valt een lichaamsproces ‘terug’ op een versterfproces?; in hoeverre ‘is er al dood”?.

Lichaams-bio-ecoLogica

Ons lichaam is opgebouwd vanuit cellen, die samen een levende bewuste kolonie vormen.In de lichaamsopbouw komen celvormen, plantvormen, diervormen in ons mens-zijn samen.De fysioLogische (organische) is ook een fylologische opbouw (van opeenvolgende levensvormen).In geval van verstoring van integratie in/met/van de omgeving, valt het organisme daarop terug.

In ons lichaam is dit te zien bij systeemuitputting en ziekte: de (ON)Gezondheids Cascade.Het gaat om de relatie van 1) Gezond naar 2) Aanpassing naar 3) Compensatie tot 4) Decompensatie.Het is de stapsgewijze ‘uitschakeling’ van 1) Leven naar 2) Onwel naar 3) Ziek naar 4) Dood.In het lichaam is het niet alleen een terugval van de cellen, maar ook van hun omgeving van symbionten.

We zien hetzelfde in de natuur: bij een klimaatverandering en het effect daarvan op het landschap.In de traditionele is dat heel goed bekend; het is de basis voor hun visie op (zelf)genezing.Omdat het gaat over de samenhang van een kolonie van intelligente levende cellen.Wanneer de samenhangsinformatie verloren gaat, dan vallen de cellen uiteen.

De basisprocedure voor (cel-/zelf-)herstel is het herstellen van de integratie in de omgeving.Het regulatiesysteem is de spil van herstel van de integriteit van de systeemgrens.De procesfysiologie, over de systeemgrens, moet daarbij ook in balans zijn, in haar omgeving.Het resultaat, voor elk lichaamsonderdeel (inclusief tanden en kiezen) … is hun gezondheid.

 1. “Herprogrammeren van de celinformatie” is standaard paranormale praktijk; niet van artsen.
 2. “Herorienteren van Ziel en Shen” is de basis van de acupunctuur en homeopathie, niet van artsen.
 3. “Ontstoren van de vitale processen” is normale aanpak in de natuurgeneeskunst; niet van artsen.
 4. “Correctie van lichaamstructuren” is de gangbare medische aanpak; maar die komt altijd te laat.

Degeneratie

De tegenhanger van regeneratie is degeneratie – structureel systeemverval – oftewel systeemversterf.Veroudering is een gefaseerde overgang in/van/naar dat proces van systemische degeneratie.Alweer: het zijn de (Verre) Oosterse geneeswijzen die het beste bekend zijn met dit proces.Zij zien hoe veroudering te maken heeft met een dieper niveau van systeemsamenhang; ONDER organsamenhang.

In veroudering is het bepalende probleem dat de Shen (systeeminformatie) van alle organen taant.Het is een terugval per orgaan, maar ook een terugval van/voor/in alle organen (systeemverzwakking).Dat kan alleen goed worden begrepen door de (“Möbius”) samenhang van alle organen te kennen.Het is een systematische omkering, waarin binnen en buiten (van het systeem) zijn verbonden.

Vanuit de wiskunde is te zien hoe alle celdelingen, vanaf de Zygote, onderling zijn verbonden.Vanuit het delingsproces (de Ziel) ontstaan samenhangspatronen (de Shen) die lichaamssamenhang bepalen.Celvitaliteit is gebaseerd op vitale celvoeding – die voedt ook hun onderlinge communicatie/samenhang.Celvoeding, en variabele organische samenhang, is onderdeel van de natuurlijke (interne) voedselkringloop.

Degeneratie is een terugval op eerdere vitale lichaams-/systeem-processen.Dit omvat processen met tijdschalen over generaties, maar ook over eonen.Er is een integrerende factor tussen elke fylologische ontwikkelingsgeneratie, en haar symbionten.Dat is dat de koppeling, de relatie, tussen hen bepaald is door elektromagnetische informatie/signalen.

Pathologie – Causaliteit

De Samenhang van ons lichaam, en elk deel ervan, heeft een logische biologische basis.De integriteit is bepaald vanuit elektromagnetische samenhang van informatievelden.De samenhang is bepaald vanuit atomaire moleculaire elektrochemische krachten – bio-chemie.Veranderingen van fysieke samenhang worden daar vanuit de fundamenten door bepaald.

“Causaliteit” zegt at er altijd ‘een reden’ is voor alles wat gebeurt.“Wat is de reden voor het ontstaan van tandbederf?”.Tandartsen zeggen dat het komt door ‘slecht stoken/flossen/poetsen/spoelen’.Dat is niet waar, dus onwaar, zoals tandarts Westen Price een eeuw geleden al liet zien.

Het blijkt dat voedsel bepaalt of je tanden wel of niet gezond zijn.Hele volksstammen krijgen géén landrot, doordat ze gezond eten.Ons kultuurdieet is erg ongezond; en (tand)artsen doen daar niets aanSterker nog, die leren niet, op ‘school’, dat ‘ons’ voedsel ongezond is.

In dit geval wil ik echter de meer diepgaande vraag stellen.“Waardoor komt het dat een gezonde tand ziek wordt?”.Ik zoek naar de tegenhanger van het ontstaan van plantziekten.“Als de ondergrond ongezond is, is er geen weerstand tegen ziekte”.

Verklaringsmodel =/= verklaring

Het idee dat tanden ziek worden door slecht poetsen is ONZIN.Weston Price deed uitgebreid onderzoek en toonde aan dat cariës komt door voeding.Net als in het landschap, bepaalt de voedingsbasis de microbengroei.Net als in ons lichaam, gaat het om … het elektromagnetisch klimaat.

  Tandziekte ontstaat dus niet door slecht voedsel of microben.Microben zijn het gevolg van ‘verkeerd’ voedsel.Verkeerd voedsel is het gevolg van verkeerd advies.‘Verkeerd advies komt van verkeerde (tand)artsen’.

(Tand)artsen krijgen onvoldoende onderricht over (gezonde) voeding.Onderzoek naar het effect van gezonde voeding wordt door de beroepsgroep ontkend.Het is een historisch feit: Weston Price’s (tandarts) publicatie werd door de ADA geweigerd’.Collin Campbell’s publicatie over gezonde (vegetarische) voeding, kostte hem zijn subsidies.

Het is belangrijk om te beseffen dat het geaccepteerde medische verklaringsmoment niet neutraal is.Medische belangen worden in grote mate door (‘verdienen aan ziekte’) handelsbelangen bepaald.Daardoor worden mensen, ook (tand)artsen, systematisch en opzettelijk verkeerd voorgelicht.Dat verklaart waarom verklaringsmodellen niet onze gezondheid(sproblemen) kunnen verklaren.

Verklaringshypothese

Het is zaak om verder te denken dan de gangbare verklaringsmodellen die worden gebruikt.Omdat het gangbare model geen verklaring kan bieden, kunnen we zoeken naar een hypothese.In die hypothese moeten alle bovenstaande aspecten samenkomen, inn een integrale visie.Met samenhang tussen elektromagnetische signaalvelden, en de (terugval) in fysiologie/fylogenese.

Zulke samenhang is al heel lang bekend, en op veel manieren beschreven.Deze beschrijvingen zijn vooral vanuit de paranormale- en rand-wetenschappen te vinden.Deze onderzoeken zijn even goed/wetenschappelijk, als ander gevestigd wetenschappelijk onderzoek.Wetenschap is namelijk bedoeld om het onbekende te leren kennen; ven elke soort en vorm.

Eerder is aangegeven, het gaat om systeemsamenhang, en informatiesamenhangen (signalen).In het gebit is er een directe relatie met het elektromagnetische (meridiaan) informatiesysteem.Ingeval van (systeem)pathologie is er een systemische/systematische terugval: degeneratie.Net als in de kosmologie, is dat in termen van ‘blauw-’/‘roodverschuivingen’ te beschrijven/begrijpen.

Helderziende Roslyn DeBruyere was betrokken in het onderzoek van Valerie Hunt. naar elektrofysiologie.Daarbij bleek dat ze microben als ‘rood’ en virus als ‘blauw’ waarnam in relatie tot de lichaamsomgeving.Haar waarnemingen bleken overeen te stemmen met de elektrofysiologische metingen van Valerie Hunt.Het zijn dit soort waarnemingen die helpen om gezondheid(sverval en herstel) te kunnen begrijpen.

Hypothetische verklaring

Helderziende Roslyn DeBruyere beschreef de elektromagnetische frequenties tussen microben en virus, die ze waarnam.Royal Raymond Rife had die frequentieverschillen brekend en elimineerde mico-organismen (ui kankers) mvia radiofrequenties.Het gedijen van micro-organismen  in het lichaam is teken dat het elektromagnetisch milieu verstoord is.In de neuraaltherapie staat een dergelijkgbied bekend als een “stoorveld”..

 

 

 

Gangbare behandelingen

Neuraaltherapie gebruik procaïne of lidocaïne om gebieden met een elektrisch effect) om z’n gebied te ‘ onttoren’.Kankertherapie gebruikt soda, zuurstof, en chelatie om de zuur-base balans te verstellen.Allerlei geneeswijzen reguleren het bio-elektromagnetisch veld op vaak onbegrepen wijzen.‘Verklaringen’ worden vaak gezocht in biochemische reacties, daar waar  basis in feite bio-elektrisch is.

Belangrijker dan het repareren van tanden en kiezen (cosmetische symptoombestrijding) is het begin van de verstoring waardoor gebitsaantasting ontstaat.

 

De Oosterse geneeswijzen hebben dat al heel lang begrepen, ook al gebuikte ze niet het begrip van bio-elektriciteit om het te ‘verklaren’.Dat is waarom de kennis van de acupunctuur van belang is voor het eigen van tandherstel.Acupunctuur en homeopathie maken gericht gebruik van elektromagnetische frequenties.Dat onderzoek is al heel lang beschikbaar (ook al wordt het door (tand)artsen soms/vaak/nog ontkend).

Door te begrijpen dat microben gedijen in een elektromagnetisch verstoorde omgeving, is op dat niveau ook de oplossing te zoeken.Er is echter méér nodig dan begrip voor ‘elektromagnetische veldverstoring’ en ‘tandrot’.Het is nodig om de elektrische basis van tandgroei te begrijpen,De basis daarvoor is te vinden in het onderzoek van Robert Becker: over botherstel.

  De beschrijving van Robert Becker is in detail uitgewerkt voor herstelgroei na botbreuk.Bepalend is de elektrische potentiaal van het piëzo-elektrisch effect.Bot fungeert daarin, qua structuur en bio-oganisatie, as transistor.Net als in de embryologie, gaat het niet alleen over elektromagnetische krachten, maar om –informatie.

  Björn Nordenström heeft de basistheorie daarvoor in detail beschreven.Zijn onderzoek brengt met zijn ontdekken van elektromagnetische potentiaalvelden rondom kanker.Het bracht hem tot de beschrijving van het bio-elektriche circulatiesysteem in ons lichaam.Centraal daarin staat het samenspel tussen “Ergonars” (kracht) en “Infornars” (informatie).

Basisprincipes

Op het internet is veel informatie te vinden over tand(bot)herstelgroei door elektromagnetische frequenties.Die informatie is echter onvoldoende: ons lichaam werkt niet met frequenties maar met informatie.Het onderstaande schema vat daarvan de kernprincipes samen.Het blijkt dat lichaamsinformatie altijd uitgaat van 4D Hologrammen.

SCHEMA

 1. sensor
 2. neuron
 3. plexus
 4. brein

De integriteit van de samenhang van cellen  in organen in ons lichaam in onze omgeving is hierop gebaseerd.Het gaat altijd om een hologrambeeld,in interactie met een hologrambeeld.Die visie staat centraal in Schrödingers beschrijving voor een kwantum veld.De samenhang van ons lichaam is een hologramveld, met verschillende gradaties van materialisaties.

Daarin zijn een lichtveld, elektromagnetisch veld, chemisch proces/veld en fysieke vorm/veld integraal verbonden.Fotonenspong <=> elektronenspong <=> vrije elektronen <=>gebonden elektronen.Dus: informatie <=> elektromagnetisme <=> scheikunde <=> Natuurkunde.

Dat staat van oudsher bekend als de alchemie.In ons lichaam is te zien hoe Alchemische Transmutatie een feit is.Materialen zijn geïoniseerd,opgelost, in circulatie of ongeslagen,naar behoefte.Alle lichaamsmaterialen worden aangemaakt dor levende cellen; en ze reageren altijd op informatie.

De Westerse geneeskunde richt zich vooral op de vormen die zich daardoor vormen.Natuurgeneeskunde speelt in op de vormen en processen.Acupunctuur gaat in interactie et e procesregulatie.Spirituele geneeskunst gaat uit van de vormende  rol van informatie.

De combinatie van die vier visies heet de Integrale Geneeskunst.Die combineert de geneeswijzen van het Verre Westen,het Verre Oost, het Oosten en het WestenHet is ook de integratie van klassieke, realistische, probabilistische en integrale veldtheorie van de wetenschap.Het is de integratie voor genezen van Body, Mind, Soul & Spirit.