Vrije Keuze: de basis

De onderstaande tekst is een presentatie gegeven 20120929.
De video opname daarvan is hier te vinden:
http://www.youtube.com/watch?v=3Hg5xasjDVA
De presentatie PPT is hier te vinden:
20130929 – Vrije Keuze Be(-)Leving – Zaandam (Deel 1)

Hieronder volgt een samenvatting van de presentatie.
Per afbeelding wordt een korte interpretatie gegegen.
De uitwerking is in de aparte bladzijden te vinden (“meer…”).
Daar is ook reactie op te geven (op deze bladzijde niet).

Vrije keuze is gebaseerd op een kosmisch principe: fasetransformatie.
Het speelt in op de atoomtransformaties in het maken van moleculen.
In onze cellen bepaalt dat de vorming van ons lichaam.
Op dezelfde manier bepaalt dat de samenhang in het vormen van de mensheid; en/door de levenskeuzen die we elk/samen maken

Vrije Keuze Be-Leving

01

Vrije Keuze Beleving 001

Vrije keuze is HET gegeven van leven.
Het is het instrument waarmee we onze betrokkenheid bijstellen.
Dat gebeurt in de subatomaire systeemgrens; in elke celdeling.
Al die celdelingen zijn onderling, universeel, verbonden. (meer…)

02

Vrije Keuze Beleving 002

Wat is Vrije Keuze? Je verandering in betrokkenheid.
Waar speelt Vrije Keuze? In de samenhang tussen je levende cellen.
Hoe werk je met Vrije Keuze? In samenspel met alle vormen van leven.
Wat kan je met Vrije Keuze? Dat hangt ervan af wat je keuze is. (meer …)

03

Vrije Keuze Beleving 003

De theorie van Vrije Keuze is eenvoudig: het is een 4D fase rotatie.
Dat is in de huidige vorm van wetenschap (nog) niet te beschrijven.
Eerst moet je je eigen betrokkenheid in je overwegingen betrekken.
Je kan het ervaren in je be(-)leving in ons eigen lichaam. (meer…)

04

Vrije Keuze Beleving 004

Vrije keuze zie je alléén in levende wezens; niét in ‘dode materie’.
Maar je ziet het pas als je kijkt naar de verandering van (cel)materie.
Het komt pas goed in beeld als je celdelingen in samenhang bekijkt.
Daarvandaan is dan ook te begrijpen hoe we er in ons leven mee werken. (meer…)

05

Vrije Keuze Beleving 005

Startpunt voor begrijpen van Vrije Keuze is … daar waar het speelt.
In ons lichaam is dat in de celdelingen; en de samenhang ertussen.
Het gaat om het kunnen aanpassen in een veranderende omgeving.
Maar ook, om om te kunnen gaan met het onbekende. (meer…)

06

Vrije Keuze Beleving 004

Het overzicht van de presentatie, in 4 begrippen.
Vrije keuze is niet in woorden te beschrijven.
Maar we kunnen wel zien wat het niét is.
In termen van de natuurkkunde is dit waarom het gaat:

Fotonensprong
<=>
Elektronensprong
<=>
Elektrovalentie
<=>
Elektronbinding

(meer…)

07

Vrije Keuze Beleving 007

Het universum is opgebouwd uit atomen: elektromagnetisch.
Al die elektromagnetische velden hangen samen: ‘hologram’.
Dat vereist een andere “taal” om dat te kunnen beschrijven.
Het gaat niet alleen om de samenhang, maar vooral de (samenhang in) de veranderingen daarin. (meer…)

08

Vrije Keuze Beleving 008

Vrije Keuze speelt zich af in de singulariteit – fase rotatie.
Vandaar het belang om het samenspel tussen faserrotaties in singulariteiten te begrijpen.
Dat vraagt om een dynamisch “hologram beeld”, van fase samenhangen, in beweging.Hier is dat op te vatten als een ‘berekening’, als in een (fotonen)computerprogramma. (meer…)

09

Vrije Keuze Beleving 009

Vrije Keuze gaat over een fase(hoek)verandering.
De fasehoek bepaalt of ‘iets’ een grens is, of niet.
Weerkaatst ‘iets’, dan is daar een gesloten (systeem)grens; weerkaatst ‘niets’, dan is daar géén grens (maar een ‘veld’).
Faserelatie(verandering) bepaalt niet alleen onze vrije keuze, de lichaams(systeem)grenzen, maar ook de lichaamsopbouw en samenhang (gezondheid). (meer…)

10

Vrije Keuze Beleving 010

Ons lichaam is een samenhangend complex (‘kolonie’) van levende cellen.
Leven en gezondheid is bepaald door de integriteit van hun elektromagnetische celcommunicatie.
Ons hele lichaam is daarin één integraal elektromagnetische veld.
Vrije keuze staat centraal in het veranderen van het samenspel tussen fotonen, elektromagnetisme (bewustzijn), vrije-elektronen (chemie) en gebonden elektronen (fysiek) (meer…)

11

Vrije Keuze Beleving 011

Vrije Keuze is de essentie van leven: in de verandering betrokkenheid, in verandering van de lichaamsmaterie, in lichaamsverandering.
Lichaamsmaterialen zijn allemaal aangelegd door levende cellen.
Alle lichaamsmaterialen fungeren als golfgeleiders voor lichaams(celcommunicatie)informatie.
Dat speelt zich af op het subatomaire niveau: van daaruit wordt de verandering van samenhang van atomen bepaald. (meer…)

12

Vrije Keuze Beleving 012

Vrije keuze speelt zich niet af in de materie, maar in de verandering van materie(opbouw) in ons lichaam; in de cellen.
Dat vereist een beschrijving op het niveau van verandering en ontstaan van materie; in de cellen.
Dat is alleen mogelijk vanuit de (universele) subatomaire samenhangen; in de cellen.
Dat is alleen vanuit de fase ruimte (Fasica) te beschrijven, niet vanuit de fysica, van de cellen. (meer…)

13

Vrije Keuze Beleving 013

We kunnen materie zien, moleculen zichtbaar maken, we kunnen ons een voorstelling maken van atomen, maar we hebben géén beeld van de subatomaire samenhang van het uniVersum.
Om inzicht te krijgen in wat zich daat afspeelt, moeten we teriugdenken, en dan nog verder doordenken.
We moeten zien hoe in ons lichaam onstaat vanuit moleculen, van atomen, in samenhang.
Maar vooral, wat zich afspeelt in de cellen, in celdeling, in ons lichaam, in ons leven. (meer…)

14

Vrije Keuze Beleving 014

De natuurkunde spreekt over atoomktrachten in termen van energie.
Ons lichaam spoeelt met kernenergie in ELKE molecuul(ver)vorming.
ALLE celprocessen reguleren de kernreaties die zich daarin afspelen.
We moeten begrijpen koe kernreacties bij lichaamstemperatuur worden gereguleerd; in termen van faseverandering (vrije keuze) in/tussen atomen. (meer…)

15

Vrije Keuze Beleving 015

Vrije keuze is het instrument waarin we onze betrokkenheid in onze omgeving moduleren.
Dat doen we door het veranderen van de systeemgrens: die we meer openen of meer sluiten.
Het gevolg is dat de systeemgrens, als singulariteit, een andere transformatiefunctie vertolkt.
Waardoor we onze omgeving op een andere manier beleven: in feite anders be-leven. (meer…)

16

Vrije Keuze Beleving 016

Vrije Keuze is een Logische Operator die de samenhang tussen dimensies bepaalt door de dimensieovergang bij te stellen.
De alchimisten niemden dit de Kwintessens; het is de faseverandering in de singulatiteit(samenhang).
De faseveranderingen (van materie) zijn gevolg van de verandering van samenhang in de fase-ruimte.
Dat is de dimensie van bewustzijn; van waaruit onze be-leving van vrije keuze wordt bepaald. (meer…)

17

Vrije Keuze Beleving 017

Vrije keuze speelt zich af in de celdeling, in ons lichaam.
Daar zien we expliciet dat celdelingsbesluiten logische samenhang hebben in de tijd.
Daardoor onstaat een bio-logische opbouw van ons lichaam, maar ook van ons leven.
Dat wat we zien in de samenhang van vrije keuze in cellen, kunnen we be-leven in ons leven. (meer…)

18

Vrije Keuze Beleving 018

De opeenvolging van vrije keuze in celdelingen in ons lichaam vormt een tijd-fractal.
De delingen vinden plaats IN de celdeling, dus IN de systeemgrens; een “singulariteit”.
Dat betekent dat we de samenhang van alle singulariteiten als een systeem kunnen beschouwen.
Dat help om de samenhang van vrije keuze besluiten in ons leven te begrijpen (de “ziel”). (meer…)

19

Vrije Keuze Beleving 019

De “Ziel” is de tijdfractal van samenhangende celdelingsbesluiten.
In ons lichaam is elke vorm van materie een drager van informatie.
Alle lichaamsmoleculen vormen deel van de integrale celcommunicatie.
In die zin is ons lichaam een vorm van informatie; en de ziel de spil van be(-)leving. (meer…)

20

Vrije Keuze Beleving 020

Vrije keuze vormt de (verandering) van verbindingen tussen de singulariteiten die de systeemgrens van ons lichaam vormen.
De tijdfractal (‘ziel’) die de samenhangen beschrijft is daarmee de spil van (behoud van) samenhang van ons lichaam.
Dat maakt deze ziel/tijdfractal per definitie de kern van de beleving van gezondheid.
Dat wat we in ons lichaam beleven als Gezondheid, be-leven we tussen onze lichamen als Vrede. (meer…)

21

Vrije Keuze Beleving 021

Vrije keuze speelt zich af in de singulariteit van de systeemgrens van het lichaam; gevormd in celdelingen.
Zoals ons lichaam wordt gevormd uit delingen van de Zygote, zo werd de Zygote (eerste lichaamscel) gevormd door de tegenhanger: de fractal van celversmelting in conceptie.
Elke eerdere generatie verdubbelt het aantal voorouders; zoals elke celdeling het aantal cellen verdubbelt.
Dat betekent dat “elke mens is een cel in het lichaam van de mensheid“. (meer…)

22

Vrije Keuze Beleving 022

“Individu”betekent letterlijk “onverdeeld”, onverdeelbaar.
En mens is opgedeeld in cellen, die zich delen.
Dat wijst erop dat onze identiteit zich niet in onze cellen bevindt, mar daartussen.
En dat we verder moeten kijken naar de relaties tussen cellen. (meer…)

23

Vrije Keuze Beleving 023

Relaties tussen mensen zijn gebaseerd op relaties tussen hun cellen.
Die relaties zijn net zo beweeglijk en vitaal als de levende cellen.
Ons in-relatie-zijn is net zoveel deel van ons als ons “individu-zijn”.
Relaties hebben in die zin ook een eigen “identiteit” en “individualiteit”. (meer…)

24

Vrije Keuze Beleving 024

Individuen vertegenwoordigen het principe van celdeling; met vrije keuze.
Alle mensen zijn ‘cellen in het lichaam van de mensheid’.
Per definities zijn we allemaal aan elkaar gerelateerd.
Onze verschillen en overeenkomsten vormen daarin patronen; groepen, net zoals cellen organen vormen. (meer…)

25

Vrije Keuze Beleving 025

Mensen in relatie in groepen vormen de mensheid.
De mensheid in groepen in relaties vormt mensen.
Elk van de ‘stadia’ daarin heeft een ander niveau van bewustzijn.
Zonder die bewustzijnsniveau te begrijpen is hun samenspel niet begrijpbaar. (meer)

26

Vrije Keuze Beleving 026

De theorie van vrije keuze is gebaseerd op het kosmisch principe van fasetransformatie, in atomen, in cellen, die ons lichaam vormen.
Volgens hetzelfde principe vormen we de mensheid, en ons leven.
De levenskeuzen die we maken hebben samenhang nodig, om samenhang te vormen.
Het gaat erom te zien hoe keuzen op elkaar aansluiten, in ons leven (als mens, en als mensheid). (meer…)

27

Vrije Keuze Beleving 027

Vrije keuze speelt zich niet af in de materie, maar in de (om)vorming van materie.
Faseverandering is de basis van het vormen van atomen, moleculen en materie.
Op dezelfde manier hebben vrije keuzen daarin samenhang, in het vormen van relaties, groepen, en de mensheid.
Er is een tegenhanger van de atoomtheorie, in de psychologica van be-leving van bewust-zijn. (meer…)

28

Vrije Keuze Beleving 028

De tegenhanger van Vrije keuze is niet alleen de afwezigheid ervan maar ook de ontkenning ervan.Normaliter otwikkelt een baby tot kind, puber en volwassene.
Met parallel de ontwikkeling van autonomie: vrije keuze, vrije wil, vrije meningsuiting, vrijheid.
Voor de meeste mensen is dat echter niet het geval. (meer…)

29

Vrije Keuze Beleving 029

Leren omgaan met vrije keuze is een proces; ‘vallen en opstaan.
We daarbij door/van het maken van fouten.
Het gaat niet alleen om het leren kiezen, maar ook in het inzien van de gevolgen.
“Vagevuur” beschrijft een situatie van nog op te lossen gevolgen van vrije keuzen. (meer…)

30

Vrije Keuze Beleving 030

Weten dat je kan kiezen, en dat het gevolgen heeft is een goed begin.
Daarmee kan je inzien dat je keuze, en je leven, van belang is.
Met dat weten kan je beginnen om je leven te ‘componeren’.
Bewust kunnen kiezen is een goed startpunt om wat te doen. (meer…)

31

Vrije Keuze Beleving 031

Vrije keuze is het instrument voor de “schepper in schepping”.
Niet alleen om mee te doen in het (universele) scheppingsproces.
Maar ook om al doende te leren omgaan met schepping.
En te beseffen dat je je bestaan als schepper véél groter is dan je lichaam; of de mensheid: het omvat de aarde en de schepping. (meer…)

32

Vrije Keuze Beleving 032

Schepping is geen zelf-standig-naamwoord, maar een werk-woord.
Vrije keuze is daarmee geen beleving, maar een be-leving.
We be(-)leven vrije keuze in ons lichaam.
Gezondheid, als mens(heid) is gebaseerd op begrip van het werken van vrije keuze in/met ons lichaam. (meer)

33

Vrije Keuze Beleving 033

Mensen die met/voor geld werken zijn niet vrij (“geldslavernij”).
Zolang je niet je eigen geld maakt, bepaal je niet je eigen waarde.
Er zijn veel dingen die je al;leen maar samen kan dien.
Schepper-in-de-schepping be-leef je als alleen mens en mensheid.

(meer…)

 wordt vervolgd…