Categoriearchief: Introductie

Deze bladzijden presenteren basisprincipes van Integrale Geneeskunst.
Op de webzaait integralegeneeskunst.nl is een uitgebredere beschrijving, en een webzaait te vinden.

(Op)Voeding

Wat hebben voeding en opvoeding met elkaar te maken?
Alles.

De voedselkringloop is de informatiestroom tussen alle vormen van leven op Aarde.
Via hun DNA wisselen ze informatie uit over hun (over)leven op Aarde.

Denk bij voeding niet aan lekker eten of recepten voor lichaamsgenezing.
Denk vooral in termen van elektromagnetische informatieuitwisseling tussen cellen.

Ons leven, en onze gezondheid, is gebaseerd op integere celcommunicatie.
Het gaat erom de daar geldende elektro-magnetische radio-informatie processen te begrijpen.

Op de web pagina is de inleiding te lezen van de verdere uitleg in de webzaait:
http://www.integralegeneeskunst.nl/op-voeding/

Van Leven ga je Dood

Van leven ga je dood

Hier moeten we dit heel letterlijk opvatten.
In het leren leven, leren we besluiten te nemen.
Besluiten vormen overtuigingen; mentale reflexen.
Reflexen staan buiten de tijd; ‘hel’, ‘dood(s)’.

Veroudering is de opstapeling van ‘onverteerde’ on’juiste besluiten.
Reflexmatig – on(der)bewust – verstoren/verzieken die je leven.
Worden ze niet opgeruimd/verteerd dan ga je daaraan dood.
Want reflexen hebben geen eigen leven; bepalen ze je leven, dan jij ook niet.

Verjonging is het gevolg van chronisch genezen; ‘preventieve zorg’.
Het gaat over het opruimen/verteren van alle a’functionele reflexen.
Het staat ook wel bekend als het verwerkte van onverwerkte beleving.
Onbewuste spanningen/ladingen worden daarmee ont’spannen/ont’laden.

Want reflexen/besluiten zijn ‘herinneringen’ van ge’dachten/handelingen’.
Die worden opgeslagen in het geheugen in kringlopen/compartimenten.
Onze psyche is de ‘software’ in ons lichaam, de hardware.
Ons lichaam wordt opgebouwd door levende cellen in voort’durende communicatie.

Celcommunicatie vindt plaats via elektromagnetishe radiosignalen.
Cellen produceren moleculen als dragers voor/informatie.
ALLE lichaamsmaterialen reageren op die informatiestromen.
Misvormde celcommunicatie leidt tot het mis’vormen van ons lichaam: ziekte.
Het chronisch misvormen van het vormen van ons lichaam leidt tot je dood.

 

We (mis)vormen besluiten/reflexen door inspelen op je psyche.
Je psyche, en lichaamsziel, is de voortdurende celcommunicatie.
Je ziel is de natuurlijke samenhang daarin vanuit je celdelingen.
Het is het informatieproces wat cellen vormt, en activeert.

Ons denken is gebaseerd op het denken van cellen.
Onze besluiten nemen we exact zoals cellen dat al doen.
Onze gedachten spelen in op de intercellulaire informatiestromen in onze cellen/organen/lichamen/mensheid.
Onze gedachten/besluiten kunnen die stromenvan celcommunicatie volgen, of er tegenin gaan.

Op die manier maken we gebruik van vrije keuze.
We doen mee aan de omgevingsbeleving van onze cellenin onze omgeving (mineraal/vegetatief).
Of we gaan daar juist tegenin (animaal/mens) en vranderen van/de omgeving.
Strookt dat met de grotere omgevingsprocessen dan ben je redder/schepper; spoort dat niet dan ben je vernietiger/verzieker -van jeZelf enje omgeving.

We zijn Letterlijk scheppers in schepping.
Vrije Keuze ligt in het wel/niet (bij)stellen van de systeemgrens.
Vrije Wil ligt in het niet/wel be-leven van eigen samenhang in be-sluiten.
Schepping/vernietiging ligt in de effecten van je be-sluiten op je omgeving.

 

Schepper in schepping

We zijn allemaal scheppers in schepping.
We leren allemaal omgaan met Vrije Keuze.
We leren allemaal van/door het maken van (eigen/elkaars) fouten.
We moeten OOK leren om onze (eigen/elkaars) fouten te kunnen herstellen: genezen.

Leer je niet (zelf)genezen dan wordt je ziek en ga je dood.
Elke nacht leer je zelfgenezen; ”slaap is de grote genezer”.
In je dromen herkauw/verteer je het dagelijkse ver-leden/verleden.
En leert zo om dat wat niet goed afliep alsnog een goede wending te geven; je her’stelt dat waar je ont’steld was.

Ons leven begint met het leren beleven van ons lichaam.
Ons leven gaat dan over het leren be(-)leven van onze gedachten.
Daarna gaat ons leven over het kunnen be(-)leven van besluiten.
Met dan het kunnen be-leven van onze omgeving, als schepper in schepping.

Zoals gesteld: vrije Keuze is het (ver)stellen van betrokkenheid in beleving.
Het is gebaseerd op levende cel communicatie processen.
Het gaat uit van het kunnen verstellen van de systeemgrens (processen).
Daarin kunnen we ingaan tegen de actuele lichaams/omgevingsprocessen.
Dat maakt ons petentiële heler/verzieker van je Zelf/omgeving.

Genezen leer je al slapend, in je dromen.
Je leert overschakelen van omgeving naar lichaam naar organen naar cellen.
Je leert overschakelen van bewustzijn naar onderbewustzijn naar onbewustzijn naar buitenbewustzijn.
Je leert omschakelen van omgeving/zelf beleving naar ziel/celbeleving.

 

Elk besluit wat we nemen verandert onze betrokkenheid.
We doen dat door het ont-/ver-/her-/bij-stellen van onze systeemgrens.
We maken daarin gebruik van het fundamentele principe van celdeling.
Daarin gebruiken we, letterlijk, atoomkrachten en universeel bewustzijn.
En fungeren daarin/daardoor, letterlijk, als schepper (in schepping).

Gebruik je Vrije Keuze NIET, dan leef je in ”hel”.
Het is je beleving, wanneer reflexen je leven bepalen.
Je leeft daarin per definitie (‘gevangen‘) in het ver(-)leden.
Je beleeft daarin geen gevoel maar uitsluitend emoties.

Gebruik je Vrije Keuze onsamenhangend dan leef je in Vagevuur.
Het is de hoop van onvervulde wensen en onopgeloste problemen.
Het is/wordt de mestvaalt van onverteerde zaken.
Zoals de tuiman zei: ”piss on the shit to compost it, and the undigested seeds will sprout and grow leaves and bear fruit”.

Besef je de rol en betekenis van Vrije Keuze, dan ben je in de HEMEL.
Je weet dat het kan en kan er ook vanuit denken en over praten.
Dat maakt je engel, boodschapper, van het goede bericht dat je leeft/leert als schepper in schepping.
Maar om het te beleven moet je het be-leven als mens op Aarde.

PARADIJS is de samenhangende be-leving van vrije Keuze als mens(heid) op Aarde.
Daarin leer je (van) het maken van (fouten in het maken van) besluiten.
Daarim leer je vooral om gemaakte fouten te repareren, ‘door vallen en opstaan’.
Daardoor kan je een betere leefomgeving nalaten dan je aantrof: door te denken/doen als schepper in schepping.

 

Hel is het leven op basis van reflexen.
Alles wat je ooit bedacht/voelde/wilde/deed wordt opgeslagen in je geheugen.
Elke volgende keer dat je wat/dat doet wordt het bijgeschreven inje geheugen.
Elke opvolgende keer is het de vraag: doe jij het of doen je reflexen het voor je?
Als altijd je reflexen het vóór je doen dan leef je in hel.

Alle verhalen over ‘hel’ gaan over geleefd worden vanuit reflexen.
Duivel is jouw Vrije Keuze, bepaald/overgenomen door Reflexen.
Satan is Santa-omgekeerd: de vervormde beleving van ‘vrije keuze’, door reflexen.

De meeste mensen hebben géén idee wat een Reflex is.
Ze geloven in ‘werkelijkheid’, ‘waarheid’, ‘echtheid’ en ‘normaal’ en doorzien niet dat het gaat om reflexen.
Ze schuwen ‘onbekendheid’, ‘nieuwheid’, ‘anderen’ als ‘abnormaal’ en her’kennen het niet als Vrije Keuze.
Ze ont’kennen zelfs vaak/gewoonlijk/normaliter/steeds Vrije Keuze in/voor anderen en /in zichzelf.

En zomaken mensen samenhel op Aarde.
Ze ont’kennen Vrije Keuze in anderen en zichzelf.
Dat maakt ze per definitie ‘handlangers van de duivel’.
Het is de vraag, aan jou, of je daaraan meedoet?!

 

 

Chackras

Chackra is het Sanskrit woord voor een draaikolk; een Vortex.
Een Vortex is de beweging van een totale binnenste-buiten kering (draaiing).
Dit is DE universele beweging van schepping, in 4 Dimensies (3D, 2D, 1D, OD).
Een VOLUME stroomt van het OpperVLAK via een StroomLIJN door een VerdwijnPUNT.

Het procesvan celdeling vind plaats via het principe van een Chrackra (binnenstebuitenkering).
Dit is een (puur) Logisch proces, en betreft verandering van Dimensionele Samenhang(en).
Dat is al lang geleden zo begrepen en beschreven  als de kennis van de Chackras).
War hier speelt is het eenvoudigste te beschrijven in het Chackra Systeem.

Het Chackrasysteem beschrijft de opeenvolgende stappen van ‘celdeling’.
Daarin worden getalrelaties beschreven, zoals in de numerologie.
Het gaat daarin om de (ruimtelijke) relatie tussen éénheden in éénheid.
Met daarin de basis  geometrie van een tetraeder.

Een tetraeder is een statische ruimtelijke figuur, opgebouwd uit punt, lijn, vlal, volume.
De tetraeder integreert 0D, 1D, 2D en 3D.
De tetraeder is een tegenhanger van eendraaikolk.
De tetraeder toont daardoor de kenmerken/principes van een chackra.

Qiriatrie

Geriatrie + Qi-Therapie = Qiriatrie

Er is véél mis in de Ouderengeneeskunde, “Geriatrie”.
Het is duidelijk dat ouder vaak ziek zijn, vóórdat ze sterven.
Maar het is ook duidelijk dat ouderenzorg erg tekortschiet.
Verzorgingstehuizen zijn, te vaak, ‘wachtkamers voor de dood’.

Het is vaak mens-onterend, wat zich in bejaardentehuizen afspeelt.
De bewoners betalen enorme bedragen voor hun verblijf.
De goedbedoelende zorgverleners wordt al te vaak onderbetaald.
Het komt zelfs vaak voor dat de directie er met het geld vandoor gaat.

Met de bejaardengeneeskunde is het nauwelijks beter gesteld.
Vaak gaat het om artsen die met de beste bedoeling hun werk doen.
Echter: ze begrijpen te weinig van het lichaam om goed werk te kunnen doen.
In hun opleiding leerden ze het lichaam behandelen; maar niet hoe de geest daarin meespeelt.

Het is (nog) een gegeven dat artsen VERDIENEN AAN ZIEKTE.
Behandelaars, ziekenhuizen, verzekering, en de regering verdienen aan ziekte.
Samen overleggen ZIJ over het ‘gezondheidsbeleid’, voor ALLE mensen.
De ‘gereguleerde geneeskunde’ gaat over …. gereguleerde betaling.

Zolang gezonde patienten NIET zelf hun gezondheid verzorgen blijft dat het geval.
Zolang gezonden niet samen zelf hun oude dag verzorgen blijft dit het geval:
Bejaardenhuizen zullen worden opgezet om aan ziekte te verdienen.
Door, op zorgverlening te besparen, zoals Michael Moore’s film ”Sicko” uitlegt,

Paradoxaal is bejaardenzorg = chronische zorg = preventieve zorg.
Het gaat om voort-durende vóórzorg, en vereist ANDERE zorg
Bejaardenzorg en Voorzorg vereisen een andere benadering, en behandeling.
Dat vraagt ook om andere behandelwijzen: preventieve geneeskunst.

De gereguleerde medicijnleer is een reparatiebehandeling.
Je moet eerst ziek zijn, om aan ziekte te kunnen verdienen.
Als ‘de dokter’ geen ziekte kan vonden, dan noemt die je ‘gezond’
Echter, andere geneeswijzen kunnen dan al verstoringen ontdekken.

Qitherapie let op ritmenverstoringen in je lichaamsbalans.
Homeo-Therapie let op subtiele veranderingen in je zelfbeleving.
Spirituele geneeswijzen gebruiken invoeling voor zielsdiagnose.
Dit zijn benaderingen en technieken die artsen ‘op school’ NIET leren.

Vandaar dat je voor preventieve-/bejaardenzorg elders terecht moet.
Lees de webzaait preventievegeneeskunst.nl voor verder inzicht.
Leer qi-gong of yoga, muziek/dans en kunst voor zelfbeleving.
En gebruik de geneeswijzen van het (verre) Oosten en Verre Westen.

Het Verre Westen biedt Sjamanisme door normaal-para geneeskunst.
Het Verre Oosten biedt Qi-Therapie voor herstel van orgaanbalans.
Het Oosten biedt natuurgeneeskunde voor herstel van integratie in de omgeving.
Het Westen biedt homeopathie voor herstel van zelfbeleving.

In de bejaardenzorg komt dit allemaal samen voor behandeling/preventie.
Bij bejaarde is de lichaams-/orgaanenergie vaak beduidend minder.
Daar is de orgaan-/lichaams afstelling, Qi, bepalend, dus belangrijk.
Juist daar zijn de regulatie-/integratie-geneeswijzen nodig.

De webzaait Qiriatrie legt uit hoe dat is te verzorgen.
Het is gebaseerd op het principe van preventieve geneeskunst.
Het vereist het gebruik van synergiegeneeskunst.
En het integreert integratie- en regulatie-geneeskunst.

Integratiegeneeskunst behandelt beleving en bewustzijn.
Het gaat over onze beleefde integratie in onze omgeving.
Het betreft de normaalpara-/spirituële behandelwijzen.
Het gaat om herstel van zelfbeleving en wereldbeleving.

De regulatiegeneeskunst behandelt orgaanbalans.
Het gaat om de regulatie van de systeemgrens.
Dat is vanaf de huid tot bindweefsel, orgaankapsels en celmembranen.
Het gaat zelfs over atomaire moleculaire regulatie.

De natuurgeneeskunde, hier meer bekend, is ook nodig.
Gezondheid gaat altijd over integratie in onze omgeving.
Voeding, reiniging, lichaamsbeweging en rust, samen.
Met herstel van be-leving, samen, van ons lichaam.

Op die manier is medische behandeling te voorkómen.
Een natuurlijke dood is dan een gezond natuurlijk gegeven.
Niet een overlijden door een (ver)ziek(t) lichaam.
Waaraan dokters op het laatste moment aan willen verdienen.

Meditatie is het bejaardenmedicijn bij uitstek.
Bejaarden hebben meer levenservaring.
Sociale integratie (ñiet isolatie) is belangrijk.
Bejaardenzorg begint als preventieve zorg terwijl je jong bent.

Qiriatrie brengt verschillende inzichten samen:
Placeco (PsychoSomatiek)
Qi-Therapie
Homeo-Therapie
Meditatie
en veel meer

Op de bladzijde Qiriatrie is een samenvatting te vinden.
Op de Qiriatrie Webzaait is de verdere beschrijving te vinden.

mEducatie (Schoolgezondheidsonderwijs)

Dit project is gericht op schoolgezondheidsonderwijs.
Het biedt een DVD/week (anderhalf uur per week) programma.
Het programma loopt vanaf de kleuterschool tot het eind van de verplichte schooltijd.
Met een vervolgprogramma voor degenen die tot het eindexamen doorgaan.

Het onderwijsaanbod is modulair, en sluit aan op de ontwikkelingsfasen.
De leerkracht kan DVD’s omwisselen, om betere aansluiting te geven op de levensbeleving van scholieren.
Scholieren kunnen de DVD’s meenemen naar huis, om ook hun ouders over gezondheid te helpen leren.
Binnen één schoolgang-generatie, kunnen studenten de medische faculteit ingaan, met meer gezondheidskennis dan nieuwe artsen nu hun opleiding verlaten.

Het gevolg is dat de qualiteit van de gezondheidszorg een enorme stap vooruit gaat.
Daardoor kan, binnen 10 jaar, gezondheidzorg een nationaal exportproduct worden.
Doordat ALLE scholieren gezondheid leren verzorgen, neemt de vraag aan medische zorg af.
Tegelijkertijd wordt de zorgvraag meer gericht (door eter begrip) en het hulpaanbood kwalitatief en technisch veel beter.

Stel je voor: je gaat naar school en ELKE week leer je iets van vitaal belang.
Je leert mediteren en concentreren – waardoor je bbeter kan leren.
Je leert omgaan met kwetsuren, van lichaam en geest.
Je leert samen om zelf die wonden te kunnen verzorgen.

Je leert ook wanneer een dokter je beter kan helpen.
Maar daarnaast leer je wat andere geneeswijzen bieden.
Veel daarvan is bedoeld voor vroeg-detectie en preventie.
Veel van die technieken leer je samen zelf te gebruiken.

In anderhalf uur per week kom je (weer) tot leven.
Idealiter is dat als laatste les, vrijdagmiddag.
Dan leer je elkaar in de klas meer kennen/respecteren.
En kom je tegelijkertijd meer bij jezelf, en je gezondheid.

De pagina mEducatie geeft hierover verdere uitleg.
De webzaait mEducatie werkt het aanbod verder uit.

Zelf Verzekerd

ZelfVerzekerd is de naam van de onderneming van Gezonde Patienten.
Het gaat om gezonde mensen die elk voor zich zelfverzekerd zijn.
Maar die ook beseffen dat ze zelf verzekerd moeten zijn ingeval van ziekte.
En daarom, samen, als coöperatie, samen een ziektekostenverzekering vormen.

Gezonde Patienten zijn  echter helemaal niet geinteresseerd in ziekte.
Ze zijn daardoor ook niet geinteresseerd in ziekte-behandeling-kosten-verzekering.
Integendeel, wat ze zoeken is juist het voorvoorkómen van ziekten/zieken.
Waar zij zich op richten is het investeren in gezondheid.

Gezonde Patienten

Gezonde Patienten zijn “de patienten ‘Vakbond'”.
Het zijn al die mensen die gezond zijn, en NIET ziek willen worden.
Het zijn de mensen die het verdienen-aan-ziekte beu zijn.
En dus de mensen die zelf willen investeren in ziekte preventie.

De regering (die aan ziekte verdient) overlegt met mensen die aan ziekte verdienen.
Gezondheidsbeleid word bepaald door politici, industrie, artsen/specialisten en ziekenhuisirecties.
In al die onderhandelingen zijn patienten steevast afwezig; omdat ze ziek zijn (of al dood).
De Gezonde Patienten is de belangengroep die zich inzet voor een gezond eigen beleid voor gezonde zorg; door investeren in gezondheid.

Zie ook project ZelfVerzekerd.

Mond-Gezond

Tandartsen zijn onder de grootste grote ziekteveroorzakers.
Hun systematisch gebruik van kwik, titanium en (adviseren van) fluor veroorzaakt enorm veel, en enorm ernstige ziekten.
Tand’artsen’ doen steevast alsof dat wat ze in de mond doen, de rest van het lichaam niet aantast.
Tand’arts‘ lijkt in die zin een heel slecht gekozen benaming…

Veel kankers hebben geen andere oorzaak dan een implantaat of extractie.
De implantaten kunnen de meridianen in het gebit, dus het lichaam, direct verstoren.
De extracties kunnen leiden tot chronische anaerobe microben infecties; en het ontstaan van kanker.
Kanker, immuunaantasting, systeemziekten en meer kunnen zijn ‘veroorzaakt’ door ‘de tandarts’.

In de webzaait Mond-Gezond gaat het echter over de tandarts als genezer.Biologische tandartsen kunnen aan het gebit zien of de organen ion balans zijn.
Spirituele tandartsen kunnen aan het gebit zelfs zien of de (zelf)beleving wel gezond is.
Andere tandbehandelaars kunnen van deze tandartsen kunnen nog heel veel leren.

De webzaait Mond-Gezond presenteert ook een voorstel voor een integrale praktijk.
Daarin staat de tandarts op de laatste plaats; als procesbewakers.
De levensadviseur, dietiste en preventieassistente verzorgen samen de preventieve zorg.
Waarin niet  het gebit, maar het lichaam, de mens en je leven centraal staat.

Acu-geneeskunst

Acupunctuur is het herstel van de afstemming tussen informatiekringlopen in het lichaam.
Vanuit celdeling, ontstaan communicatiekringlopen tussen cellen.
Al die kringlopen worden in hun contact-/kruispunten op elkaar afgestemd.
Daardoor wordt ook de afstemming tussen binnen/buiten in ons lichaam gereguleerd.

Meridiaantherapie speelt in op deze cel-(in)formatie-kringstroom-afstemming.Dit gebeurt via bijstelling van elektromagnetische ritmen/frequenties.
Het gebeurt altijd in interactie met het actieve proces.
En vereist dus een gevoeld voor de (op dat moment) actieve processtromen.

Acupunctuur gebruikt, net als homeopathie, elektromagnetische stuursignalen.
In de homeopathie wordt gebruik gemaakt van golfsignalen.
In de acupunctuur wordt gebruik gemaakt van signaalimpulsen.
Acugeneeskunst gaat over het compineren van al die technieken.

Acugeneeskunst maakt gebruik van geuren en kleuren, naalden en draden.
Lichtdraden (laser) zijn voor het lichaam enorm invasief: het hele lichaam werkt op basis van cel-lichtveld-communicatie.
Ook naalden ()zelfs van bamboe) zijn invasief; veel behandelaars zijn te onkundig om celschade te voorkomen.
Kleuren en geuren op het lichaam zijn wat dat betreft ook al (on)redelijk invasief; opgelegd effect.
Wat dat betreft gaat acugeneeskunst verder: in het afstemmen van de geuren en kleuren in onze omgeving.

De bladzijde acu-geneeskunst licht dat verder toe,
De webzaait acu-geneeskunst legt dat verder uit.

Qi-geneeskunst

“Qi-Therapie” beschrijft een dieper begrip van de acupunctuur.
Qi werd indertijd verkeerd vertaald alsof het Lichaamsenergie betekent.
Dat was omdat in die tijd, de Energie in de wetenschap centraal stond.
Qi gaat echter over een veel meer fundamenteel begrip: informatiestrromen.

Qi, is de informatiestroom in het lichaam.
Het gaat over de informatiestroom die centraal staat in celcommunicatie.
Dit speelt zich af in electromegnetrische radio-informatie velden.
En heeft te maken met dat wat we tegenwoordig bio-informatica noemen.

  • Qi is NIET energie.
  • Qi is een vorm van bewustzijn.
  • Qi gaat over de lichaamsinformatiestromen.
  • Qi-Therapie gaat in op het herstel van ((lichaams(orgaan)celcommunicatie.