Leven van Licht

Leven van Licht – Het Principe

Het volgende verhaal is een wetenschapshypothese.
Het legt uit waarom het mogelijk is om te leven van licht.
Er zijn nogal veel mensen die jarenlang niet eten.
Dat stelt elk dieet en elk medicijn ter discussie.

Inleiding

De basisgedachte is dat licht de opbouw van materie bepaalt.
Elke elektronensprong gaat met een fotonensprong gepaard.
Elke cel in ons lichaam is daarin met ons hele lichaam verbonden.
In ons lichaam zien we dat licht direct met leven is verbonden.

Cellen produceren alle lichaamsmaterialen met bijzondere eigenschappen.
“Piëzo elektrisch”, “Transistor”, “Vloeibaar Kristal”, “Intelligente Gel”.
Cellen vormen bijzondere moleculen: “Eiwitten”, “Enzymen”, Hormonen”, “Pigmenten”.
Al die lichaamsmaterialen reageren op informatie(stromen).

Pigmenten kunnen licht opvangen, opslaan, omvormen en afstaan.
Pigmenten zijn daarmee deel van ons licht-metabolisme in ons lichaam.
Elke cel communiceert met elke andere cel via licht, elektromagnetisme, chemisch en fysiek.
Dat zijn verschillende aspecten van één integraal elektromagnetisch informatie veld.

Fotonenvelden hebben geen massa, en bewegen per definitie sneller dan licht.
Volgens de definitie beweegt elke foton op zich, zich met de lichtsnelheid.
Maar zodra 2+ fotonen coherent zijn, is er sprake van fasekoppeling.
Fasegolven gaan per definitie sneller dan de lichtsnelheid {G. Nibart}.

Elke elektronensprong is aan een fotonensprong gekoppeld {Chevalier}.
De elektronensprongen spelen zich af binnen zogenaamde atomen.
De fotonensprongen spelen zich af tussen die zogenaamde atomen.
De samenhang van ons hele lichaam wordt op die manier via “meridianen” bepaald (“isofasevectorveldlijnen”).

Moleculen zijn groepen van atomen, die door elektronensprongen zijn bepaald.
’Chemische processen’ zijn in feite elektromagnetische processen van elektronenrelaties.
Ook hier zien we de dualiteit: elektronensprongen tussen atomen vormen elektronenbruggen binnenin moleculen.
Moleculen zijn vormen van samenhang van atomen, met elk een eigen structuur en dynamiek.

Moleculen zijn tegelijkertijd vormen van materie, en dragers van informatie.
Elk molecuul is een groep van ‘zingende’ (wervelende) elektronen en protonen (‘atomen’).
Elke molecule heeft daardoor een eigen elektromagnetische ‘melodie’.
Die melodie heet het ‘frequentiespectrum”; het is een elektromagnetisch signaal.

Een elektromagnetisch signaal is niet persé aan materie gebonden.
Wanneer het niet aan materie is gebonden, spreekt men van een ‘radio-signaal’.
Vergelijk het met de muziek van een orkest, dat hoorbaar is in een ruimte.
Denk daarbij ook aan een muziekuitvoering in een ruimte, afgespeeld van een CD.

Informatie in formatie vormt materie

Een CD/DVD/FD/HD is een informatiedrager (gemaakt van materie); de code is informatie (immaterieel).
Daardoor kan je de muziek horen, zonder dat er een orkest is.
Op dezelfde manier is een molecule dus een informatiedrager van materie.
Homeopathie maakt daar gebruik van: water is een goede informatiedrager.

In ons lichaam is water, in de lichaamscellen, opgepakt in kleine ruimten.
Het water wordt daardoor gelei-achtig, bijna kristallijn; “vloeibaar kristal”.
Water is een vloeistof die op bijzondere manier kan (ont)kristalliseren.
In een cel, zitten er in dat water moleculen; in chemie heet dat ‘doping’.

‘Doping’ wordt gebruikt bij het maken van halfgeleider materialen.
Dat is uitgevonden door wat in (half)edelstenen werd gevonden.
In een regelmatig kristalrooster van atomen, liggen op afstand andere atomen.
Daardoor kunnen atomen op grotere afstanden regelmatig geordend zijn.

Dat bestaan van “een rooster binnen een rooster” heet een “Moirée Veld”.
Dat maakt het mogelijk om heel secuur op kleine veranderingen te reageren.
Een Moiré-patroon is in principe een onderdeel van het principe van hologrammen.
Ons hele lichaam is op te vatten als een integraal ‘elektromagnetisch-chemisch’ hologramveld.

 • · Ter herinnering: de elektronensprongen in atomen zijn door fotonen gekoppeld.
 • · De elektronen sprongen bonnen atomen, de fotonen tussen atomen.
 • · Elektronensprongen die atomen met elkaar verbinden heten ‘chemisch’.
 • · Via elektronensprongen met elkaar verbonden moleculen heten ‘materie’.

Licht bepaalt de samenhang van materie

Materie moleculen atomen informatie.
Natuurkunde scheikunde elektromagnetische informatica
Anatomie fysiologie systeemregulatie Informatie Integratie.
Ruimte Tijd Energie Bewustzijn

Het bovenstaande schema laat zien dat elk ‘kwartet’ in feite één is.
Ook al die ‘kwartetten’ zijn in feite één en hetzelfde.
Het heeft dus ook geen zin om die ‘kwartetten van elkaar te onderscheiden.
Ons lichaam is één integraal elektromagnetisch (chemisch-fysiek) veld van informatie.

De samenhang van ons lichaam is daarop gebaseerd.
Elke cel is fysiek in contact met de andere lichaamscellen.
Alle cellen produceren hun eigen lichaamsmaterialen, en wisselen die uit.
Al die lichaamsmaterialen zijn moleculen, dus dragers van informatie: communicatie.

Ons hele lichaam is één rondzingend ‘gesprek’ tussen heel verschillende levende cellen.
Elk van die cellen is daarin een heel specifiek ‘instrument’ in het ‘lichaamsorkest’.
Elke lichaamscel is daarin met elke andere cel van ons lichaam verbonden.
Want elke lichaamscel is uit dezelfde ene eerste cel voortgekomen: de zygote.

Bewustzijn is een elektromagnetisch stromingshologram

Die eerste lichaamscel, de zygote, is overigens voorgekomen uit je beide ouders.
Door celfusie, is je lichaam ontstaan uit het lichaam van AL je voorouders.
In al die voorouders (tel het maar uit) zijn we met alle andere mensen verbonden.
Op die manier is elke mens “een cel in het lichaam van de mensheid”.

Elke communicatie tussen mensen is gebaseerd op de communicatie tussen onze cellen.
Lichaamscelcommunicatie is fysiek, chemisch, elektromagnetisch en altijd informatie.
Zoals al gesteld, materie, chemie, elektromagnetisme en informatie is steeds één.
Dat zien we ook in het principe van activatie van bewustzijn in ons lichaam.

De pijnappelklier reageert op het fotonenveld in onze hersenen (en lichaam).
De reactie wordt doorgegeven aan de (adeno-/neuro-) hypofyse (elektromagnetisch).
De signalen daarvan worden doorgegeven aan diverse klieren (chemisch).
Daardoor ontstaat een verandering van de manifestatie van de levende lichaamscellen.

Met andere woorden: fotonen -> elektromagnetisme -> zuur/base -> fysiek.
Het is hetzelfde als de kosmologie beschrijft: Oerknal, Gaswolk, Sterren, Planeten.
In feite is dat zelfs het basisproces van de opbouw en organisatie van ons lichaam.
Maar het is omgekeerde van de manier van denken die de klassieke natuurkunde gebruikt.

Klassieke natuurkunde begon met het bestuderen van objecten; materie (objectiviteit).
Dat leidde dat alle materie is opgebouwd uit bewegende moleculen (relativiteit).
Moleculen worden gevormd door elektronensprongen van atomen (waarschijnlijkheid).
Atomen echter zijn opgebouwd door samenhangen van goven van Fase (velden).

Materie is een vorm van (fase) informatie (in formatie)

De oerknal beschrijft een faseveld; zonder materie, van informatie, in formatie.
De oergaswolk is elektromagnetisch, een grote ‘donderwolk’ met “bliksems” (“Quetzacoalt”).
Die bliksems vormen lijnen met knooppunten: “bolbliksems”.
Die bolbliksems noemen we “sterren”; hun stolsels heten “planeten”.

Dat samenspel van lading-ontlading is de basis van denken, in onze hersenen.
De lading-ontlading van bliksems zien we in de-/re-polarisatie van neuronen.
De fase-samenhangen in de ladingen-ontladingen heten de “Meridianen”.
Het hele informatie in formatie veld/proces staat bekend als de “Aura”.

Vergelijk deze informatiestromen met de rivieren in hun beddingen op aarde.
Vergelijk het ook met de golfstromen in de oceanen; ‘rivieren binnen meren’.
Vergelijk het ook met de Jet-stream in de atmosfeer: stroomlijnen in gebieden.
Vergelijk het vooral met het noorderlicht: elektrische stromen in elektrische velden.

Ons hele lichaam is een ‘licht-chaam’, een holografisch elektromagnetisch veld.
Vergelijk het met de elektronenstroom in een koperdraad (‘de geleider’).
Vergelijk het met de elektronenstromen in een computer (softwareprogramma).
Het verschil is levensbepalend:  in ons lichaam bepaalt de software de hardware.

Fysica bestaat niet zonder metafysica (‘fasica’)

Dat is het best te zien zodra iemand is overleden.
Alle lichaamsmaterie en -materialen is/zijn nog aanwezig.
Wat er niet meer is, is de informatiestroom tussen alle cellen.
Het lichtveld is dus van het lichaamsveld ontkoppeld (ontbonden).

In de celcommunicatie zien we dat de cellen uit de Zygote (eerste cel) ontstaan zijn.
We zien dat cellen moleculen met elkaar uitwisselen: dat heet de “metabolomen”.
Deze moleculaire kringstromen zijn onderdeel van kringstromen van informatie.
In de moleculen zijn informatie steeds met materie verbonden: elektromagnetische spectra.

Jan van der Greef heeft laten zien hoe die molecuulstromen (metabolomen) zijn te meten.
Björn Nordenström heeft laten zien dat we in ons lichaam ook elektrische (kring)stromen hebben.
Phil Callahan heeft laten zien dat we die elektronenstromen als bewegende elektronenvelden kunnen begrijpen.
Karl Pribram heeft laten zien dat we ons hele lichaam als een hologramveld kunnen, moeten, begrijpen.

Dat is wat Erwin Schrödinger lang geleden al stelde.
Het hele universum is een elektromagnetische golf (de Schrödinger vergelijking).
Elk ‘object’ daarin is een elektromagnetisch veld; in dat elektromagnetische veld.
Elke interactie daartussen is een elektromagnetisch veld in een elektromagnetisch veld in een elektromagnetisch veld.

Albert Einstein keek naar de relatie tussen elektriciteit en magnetisme in een golf.
Max Plank keek naar de koppeling tussen de ene golf en de opvolgende golf.
Bill Tiller keek naar de koppeling tussen twee opeenvolgende golven.
In ons lichaam kunnen we zien dat twee opeenvolgende golven … één zijn {O#o}.

De Ziel zit in de TijdFractal van celdelingen

Dat is de basis van de samenhang van ons lichaam, en het principe van celdeling.
Het is samen te vatten in een simpel plaatje van de samenhang van golven.
Het is het model van een Soliton: een golfenvelop die een golftrein van golven integreert.
Het gaat daarbij niet zozeer om de golven, maar om de samenhang tussen de knopen er tussen.

Dat is hetzelfde principe als we in celdeling vinden; elke cel is een soliton/golfveld.
De cel die zich deelt wordt zichtbaar als twee cellen, die één zijn: als éénheid.
Belangrijker dan de cellen is de samenhang tussen die cellen; die is levensbepalend.
De celdelingen zijn voor te stellen als een beslisboom; een fractal (“de boom van leven”).

Celdeling, Spijsverering, Immuunsysteem en Leervermogen zijn op dit niveau hetzelfde.
De celdeling is gebaseerd op de dynamiek van een draaikolk (van oudsher: een “chakra”).
De samenhang van ons lichaam is gebaseerd op de manier waarop die draaikolken onderling zijn gekoppeld.
In principe is ons lichaam één golfveld, van fractaal-gekoppelde draaikolken.

Leven is het spelen met/in samenhang

Om dat goed te begrijpen is een beetje wiskunde nodig (“topologie”).
In de topologie is elke bol als een soort van harige tennisbal te beschrijven.
Elke cel/bol/tennisbal heeft twee ‘kruinen’; een soort noordpool en zuidpool.
In de samenhang van ons lichaam zijn (als magneten) die polen onderling verbonden.

Alle communicaties tussen cellen van ons lichaam vormen zo ‘magneetlijnen’.
Al die ‘magneetlijnen’ vormen samen een integer/integraal ‘magneetveld’.
Dat magneetveld zien we als de organisatie van de cellen, de metabolomen, de kringstromen, en stromen van informatie.
Maar het gaat altijd, steeds, om de integrale samenhang van al die stromen.

Om die complexiteit beter te kunnen begrijpen hebben we begrip van een draaikolk nodig.
Een draaikolk is een stroomvorm, een beweging, in vier dimensies.
Het volume van een bad stroomt van het oppervlak via een stroomlijn door een verdwijnpunt.
Vier dimensies zijn daarin verbonden: Volume, Vlak, Lijn en Punt.

Lawrence Edwards heeft laten zien dat, en hoe, de draaikolk een gegeven is van leven.
De eivorm is het gevolg van een draaikolk (een lijn die door een punt omkeert).
De vorm van pijnappels (en de pijnappelklier) is een van de vele gerelateerde vormen.
Elke vorm in ons lichaam, is een stroomvorm, gevolg van ‘een draaikolk’.

Verandering van samenhang gebeurt in 4 Dimensies

Ons hele lichaam is in principe een draaikolk; men noemt dat een “Chackra”.
Beter gezegd: het is een samenhang van draaikolken; dat heet een “Aura’.
Al die draaikolken zijn via hun stroomlijnen verbonden; men spreekt van “Meridianen”.
Maar het gaat dus over de draaikolk die de celdeling (en lichaamssamenhang) bepaalt.

Suzy Vrobel heeft laten zien dat we dit als een Tijdfractal kunnen beschrijven.
Alle cellen in je lichaam zijn door celdeling ontstaan uit de Zygote.
De samenhang tussen alle cellen, celdelingen, is bepaald als een Tijdfractal.
Die dynamiek van die tijdfractal is overigens vanouds bekend, als “de ziel’.

Die tijdfractal (‘de Zetel van de Ziel’) verbindt namelijk alle delingsmomenten van alle cellen.
Maar in juist die delingsmomenten lost de materie zich op tot een proces in formatie.
In dat proces in formatie, is informatie in formatie met materie verbonden.
Dat is het moment waarop Vrije Keuze in de materie is verbonden; de basis van bewustzijn.

Dat zien we ook in het celdelingsproces in ons lichaam.
elke cel heeft een celcyclus, met daarin een bepalend moment: de “pauze” fase.
In die pauze-fase wacht de cel op synchronisatie op het circadiane bioritme van andere cellen.
Ontbreekt dat koppelingsignaal dan gaat de cel op zichzelf verder: dat heet “kanker”.

Björn Nordenström heeft laten zien dat kanker is te genezen, door het contact te herstellen.
Hij kon rondom kankers elektromagnetische spanningvelden meten.
Door die elektrische lading polarisatie te ontladen, ‘ontgroeide zich de kanker’.
Hij liet zien dat ons hele lichaam één integraal elektromagnetisch proces is (‘software’).

“De Software bepaalt de Hardware”

Alle bloedbanen, alle orgaankapsels, elk lichaamsmateriaal, elke cel speelt daar een rol in.
Het is onzin om ons lichaam te beschouwen als anatomisch object, of chemisch proces.
Ons lichaam is één samenhangend elektromagnetisch proces, wat alle cellen omvat.
Maar bepalend is het integrale ‘holografische’ proces van informatie in formatie: “bewustzijn”.

In bewustzijn gaat het om het omgaan met “Vrije Keuze”.
Vrije Keuze is gekoppeld aan dat pauze-moment, in elke celcyclus.
Vrije Keuze is gekoppeld aan het moment van de celdeling; in die tijdfractal.
Vrije Keuze is gekoppeld aan het (ont)koppelen van moleculen: elektronen=fotonen.

We zien dat in detail in het mechanisme van bewustzijn, beschreven door Bruce Lipton.
Elke cel gebruikt een samenspel van vier eiwitten: sensor-, poort, koppeling- en DNA-mantel eiwit.

 • · Het sensor-eiwit fungeert als antenne, door de celwand heen.
 • · Het poorteiwit kan een opening (mond/kont) in de celwand vormen.
 • · Het koppelingseiwit reguleert het signaal (sensor) met de actie (poort).
 • · Het DNA-manteleiwit schrijft het resultaat bij in het DNA van ons lichaam.

Het DNA is dus niet de basis, maar het gevolg van leven.
Dat is in meer detail beschreven in de symbiose-hypothese van Lynn Margulis.

Symbiose : Differentiëren | Integreren

Lynn Margulis stelt dat complexe vormen van leven is ontstaan uit een symbiose van microben.
Specifiek: Anaërobe-, Hydrobe-, Aërobe- en Fotosyntetiserende microben.
Samen kunnen die omgaan met … Aarde, Water, Lucht en Licht.
Samen vormen ze de basis van de Eukaryote cel; die de basis is van ons lichaam.

Ons lichaam is dus, over miljarden jaren, ontwikkeld door microben.
Elke microbe schreef de informatie bij in hun DNA (“het Lipton Mechanisme”).
Op die manier werd hun ‘geheugen’ (DNA) steeds verder ontwikkeld.
Die opgeslagen ervaring kunnen ze overdragen via eiwitstrengen.

De ene microbe kan zo informatie overdragen op een andere microbe (bijvoorbeeld resistentie tegen ziekenhuisantibiotica (=microbenpoep)).
De overdracht van dat eiwit-met-informatie heeft zich veder ontwikkeld tot seksualiteit.
We zien hetzelfde principe als eiwituitwisseling tussen cellen in ons lichaam (“metabolomen”).

Bert Verveen heeft laten zien dat we daar meer inzichtelijk naar moeten kijken.
De samenhang tussen alle organen is op hetzelfde principe gebaseerd.
Elk orgaan is via kringstromen met alle andere organen verbonden.
De hele lichaamssamenhang is op die manier al een systeemregulatieproces te beschrijven.

Ziek = Gezond

Belangrijker, is dat hij liet zien dat ziekte een normaal aspect is van gezondheid.
In gezondheid, zijn die interne lichaamskringlopen met de omgevingsprocessen verbonden.
Gerhard Hanappi heeft beschreven hoe al die processen deel-en-geheel verweven.
Ons lichaam is in die zien integraal deel van onze omgeving: “Gezondheid”.

Maar … we hebben Vrije Keuze: we kunnen kiezen; zelfs OF we willen kiezen.
In het maken van een keuze nemen we het besluit of we ons wel/niet ‘verbinden’.
”Een fotonensprong triggert een elektronensprong die een molecuul (ont)bindt”.
Het verandert ook de samenhang van de celdelingen, die tijdfractal, vanuit de ziel.

De ziel is daarmee de essentie van ons vermogen van omgaan met Vrije Keuze.
De ziel heeft te maken met die beslisboom, de tijdfractal, die ‘Boom van Leven’.
In het maken van een keuze kiezen we of we ons wel/niet met de omgeving verbinden.
Op die manier kunnen we ons ook ontkoppelen van de omgeving; of zelf(s) onze integratie met de omgeving verstoren.

Bert Verveen heeft uitgelegd dat verbroken samenhang de basis is van elke ziekte.
De normale integrale samenhang van de kringloopprocessen wordt verbroken (ont-bonden).
Daardoor raken delen van de kringprocessen van het integrale proces ontkoppeld.
Die verbroken, verstoorde, procesintegratie noemen we “ziekte”.

Ziekte is dus nooit anatomisch (fysiek) of fysiologisch (chemisch).
Ziekte is een verstoring van het regulatiesysteem van de proceskringlopen in ons lichaam.
Het gaat hier over molecuulkringlopen (metabolomen) tussen alle lichaamscellen.
Doordat elke molecule een antenne is, drager van informatie, geldt dit voor geest en lichaam.

Body = Mind = Soul = Spirit

Het systeem-principe van Bert Verveen geldt voor “Body, Mind, Soul, en Spirit”.
Ziekten in anatomie, psychologie, sociologie en ecologie hebben maar één basis.
”Ontkoppeling” is de enige oorzaak van ziekte; dat ontstaat vanuit de ziel.
Vanuit de Ziel (fractal) werken we met vrije keuze, en kunnen we keuzen herstellen.

Dat is de basis van ons zelfgenezend vermogen: celdeling is ook ons integrerend vermogen.
In het delen van cellen, vermenigvuldigen zich ook de cellen.
Peter Rowlands heeft laten zien hoe dat principe universeel is.
Vanessa Hill heeft laten zien dat het de basis is van de vormen van onze aminozuren.

Onze hele lichaamssamenhang, is daarin deel van de samenhang van het hele uniVersum.
De hele opbouw van ons lichaam, is opgebouwd volgens die universele processen.
Ons lichaam is daarin integraal deel van het geheel; we zijn deel van het universum.
Ten opzichte van de huid, zijn wij het uniVersum, buitenste-binnen (inVersum).

Dat is wat Peter Rowlands in zijn wiskunde ook laat zien (“Zero to Infinity”).
Het kleinste deeltje van het uniVersum (het fermion) is het universum buitenste-binnen.
Onze eerste lichaamscel (de Zygote) is evenzo het uniVersum buitenste-binnen (inVersum).
Ons hele lichaam is in haar veelheid een eenheid; men en mensheid zijn … het universum in inVersum.

Dat betekent dat we in ons, alles buiten ons kunnen ervaren; van oudsher heet dat ‘paus’.
Die ervaring buiten ons, in ons, heeft van oudsher een naam: “paranormaal”.
Het is de informatie (in formatie) van het geheel in het deel: dat heet “bewust-zijn”.
Het is de basis van ons zelf-/her-integrerend vermogen: genezing.

Genezen = Integreren; Genezing = Integratie

Genezing is het vermogen om de universele samenhang in ons lichaam te herstellen.
Daarin maken we gebruik van andere niveaus van bewustzijn.
Dat is de ‘celcyclus’ die we in de “slaapcyclus” doorlopen.
Daarin herleiden we de beleving van de omgeving tot lichaamsbeleving, van orgaanbeleving, van celbeleving.

In de slaapcyclus ontkoppelen we ons van onze omgevingsbeleving.
Door het sluiten van onze ogen gaat de focus naar lichaamsbeleving.
Door het opgaan in dat gevoel komen we dan tot orgaanbeleving.
Dat leidt ons dan tot de basis van onze beleving en zelfbewustzijn: celbewustzijn.

Zelfherstel (“Slaap, de Grote Genezer”) maakt gebruik van die onbewuste ont-koppeling.
Hetzelfde gebeurt bij “meditatie als medicatie”: bewuste ont-koppeling van omgevingsbeleving.
(In principe is dat een omkering van de orientatie van de celdelingintegrerende Tijdfractal).
Daarin wordt het geHeel weer in, en vanuit, het Deel her-steld.

Dat houdt verband met de vier vormen van bewustzijn, en de hersengolffrequenties.
. Beta-golven: omgevingbeleving;
. alfa-golven: lichaamsbewustzijn;
. theta-golven: orgaanbeleving,
. deltagolven: celbewustzijn.
Vanuit de cellen is elke cel bewust; cellen in organen zijn onderbewust van orgaanbeleving, lichaamcellen zijn onbewust in lichaambeleving, en omgevingsbeleving is letterlijk buiten(-)bewustzijn.

Let wel: we hebben nimmer beleving van onze omgeving.
Alles wat we waar-nemen van onze omgeving gebeurt door sensoren IN ons lichaam.
Het is dus altijd een lichaamsbeleving.
Onze hersenen ‘vergelijken’ de informatie van het lichaamsoppervlak, met de lichaamskern.

Vrije Keuze = Betrokkenheid betrekkelijkheid

Onze Vrije Keuze, ‘in de pijnappelklier’ speelt zich af in dat grensvlak.
Ons gebruik van Vrije Keuze (Activatie van Bewustzijn Cascade; ABC) gebeurt in het grensvlak.
De doorwerking van vrije keuze gebeurt door verandering van dat grensvlak.
Het hele ‘regulatiesysteem” is gebaseerd op moduleren van dat grensvlak.

Hans Selye werd daar beroemd door (“Het Vecht/Vlucht//Vrees/Verlamming mechanisme”).
Hij liet zien dat we in ons lichaam dat grensvlak steeds (ver-/her-)stellen.
We gebruiken daarin ontstekingsremmende’ en ‘ontstekingsversterkende’ hormonen.
In feite gaat het om hormonen die de systeemgrens oplossen of (her-/ver-)stellen.

Dat is de essentie van ons leven in het uniVersum.
We leren (in de puberteit) om grenzen te stellen en te herstellen.
We leren zo om deel te nemen als schepper in de schepping.
We doen dat op basis van ons gebruik van Vrije Keuze – in de systeemgrens.

Bert Verveen heeft laten zien dat de ‘fouten’ (ont-koppelingen) daarin leiden tot ziekte.
Omgekeerd zien we ook dat, en hoe, ziekte hersteld wordt (re-integratie van de cycli).
Ziekte is een verstoring van de integrale samenhang van procescycli in het lichaam.
Genezing is het herstel van de integrale samenhang, van informatie in formatie.

Genezing = Zelfbeeldherstel

 • Anatomische correctie van lichaamsweefsel is reparatie; geen genezing.
 • Fysiologische correctie van chemische balans is herstel, geen genezing.
 • Elektromagnetische correctie is nog in de kinderschoenen, maar geen genezing.
 • Informatie herstel is de re-integratie van het deel in het geheel: dus genezing.

Daarin is te zien dat verstoorde lokale processen zich weer ontstoren.
De ontkoppelde lokale ‘kringlopen/stagnaties’ lossen op in het integrale proces.
Dat komt door her her-stellen van de systeemgrens van het lichaam, in de ziel.
Dat is beschreven in “de vergelijking van gezondheid”, de integrale tijdfractal.

Het is dit genezingsproces wat ook de basis is van het leven van licht.
Al onze celprocessen, zijn onderdeel van de omgevingsprocessen.
De voedselkringloop op Aarde, loopt door in ons lichaam.
De interne voedselkringloop, is het Verveen/vdGreef weefsel van metabolomen.

 • Echter, materie = moleculen = atomen = informatie (in formatie).
 • We zagen al: licht = elektromagnetisch = chemisch = fysiek.
 • We samen al: het gaat om informatiestromen van/als materie.
 • We moeten ons hele lichaam als een licht-chaam begrijpen: een hologram.

Ten overvloede: het gaat dus steeds om dat lichtveld, wat de elektronensprongen bepaalt.
In het elektromagnetische veld gaat het om de koppeling tussen elektriciteit en magnetisme (in hun knooppunt; zie het werk van Bill Tiller).
De ont-knoping van die knopen heeft te maken met de verplaatsing van elektronen tussen atomen: de stromen van vrije elektronen heten “zuur/base”.
De elektrische stroom door een stroomdraad is een voorbeeld van het binden van elektronen in/tot materie: de elektronen van de stroom en van de koperdraad zijn ononderscheidbaar.

Het licht lichaam is een 4D hologram

Datzelfde zien we ook voor de stromen van elektronen door neuronen.
Er is geen verschil tussen waarnemen en wanen (Maturana & Varela hebben dat beschreven).
Eerder zagen we al dat elke waarneming zich afspeelt IN ons lichaam: op de grens (hersenschors, ‘omgeving’) of in de kern (cerebellum; ’zelf’).
Eerder werd al beschreven dat we een golf in een golf zijn: inVersum in uniVersum.

De verbinding tussen beide speelt zich af in de systeemgrens.
Huid, bindweefsel, orgaankapsel en celmembraan; zijn één.
Celmembraan, celdeling, Celdelingdraaikolk-keten (de tijdfractal/ziel); Vrije Keuze; zijn één.
Atoomkern, Atomen, Moleculen, Materialen; zijn één.

Het is duidelijk dat alles met alles is verbonden.
Het is, zoals Schrödinger stelde: een golfveld, in een golfveld.
Bepalend daarin is dat we door Vrije Keuze onze samenhang kunnen veranderen, en verstoren.
Dat is ook de basis waardoor we leren leven (Margulis/Lipton) als schepper.

 • We zagen hierboven als dat materie in feiten een vorm van licht is (kosmologie).
 • We zagen hierboven ook dat licht de basis is van bewuste beleving (ABCascade).
 • We zagen ook dat licht de centrale rol speelt in de celkringloopfractalprocessen.
 • Dat geeft ons de basis voor de hypothese dat we van licht kunnen leven.

Licht Metabolisme; leven = leren

Enerzijds is dat logisch: het universum is een lichtveld, in verdichting.
Ook zagen we al dat we via pigmenten licht metaboliseren.
Via eiwitten, enzymen en hormonen kunnen we dat nog verder reguleren.
Het punt is dat we al die processen ook kunnen omkeren (leven van licht).

Laten we even teruggaan naar het startpunt: het plaatje van de golf van golven.
Een soliton is een samenhangende golfenveloppe van een golftrein van golven.
het gaat daarin niet om de golven, maar de samenhang tussen hun knopen.
Dan Winter heeft in mooie plaatjes laten zien hoe dat gaat.

Waar het om gaat is dat we in ons lichaam altijd omgaan met Vrije Keuze.
Dat speelt zich af in de Ziel; in die fractal van de celdeling van de systeemgrens.
Daarin verbinden we altijd informatie met materie: en fotonen met elektronen.
Daarin wordt het lokale proces (elekronen) met het integrale proces (fotonen) verbonden.

Hierboven is al samengevat hoe het universum en leven zich vormde.
Lichtknal, Oergas, Sterren, Planeten; Microben, Planten, Dieren, Zelf-Bewuste dieren.
Daarbij zien we de tegenhanger van de 2e hoofdwet van thermodynamica.
Die stelt dat alle energie verloren gaat in het universum: beweging => warmte => foetsie

Hoofdwetten van bewustzijn

Dat verhaal klopt niet: het gaat om de samenhang van materie, moleculen, atomen, informatie.
De beweging draagt zich over: beweging (materie), warmte (moleculen), straling (atomen), ‘weg’(subatomair).
Het gaat echter helemaal niet om die beweging; het gaat om de beweging IN HET UNIVERSUM.
Elke beweging brengt het hele uniVersum in beweging; in formatie : het is informatie.

De tegenhanger van de 2e hoofdwet van thermodynamica is de 2e hoofdwet van bewustwording.
De eerste hoofdwet is dat het hele universum bewust is (‘energi
e kan nier worden gemaakt noch vernietigd”).
De tweede hoofdwet is dat alle energie die verloren gaat; als bewustzijn wordt gevonden.
Over de eonen heen zien we hoe steeds meer uitgesproken vormen van bewustzijn ontstaan zijn: leven.

We zien hoe microben hun levenservaringen vormen tot RNA; het Lipton mechanisme.
We zien hoe microben hun verschillen konden symbioseren: het Margulis mechanisme.
We zien hoe alle vormen van leven via de voedselkringloop DNA delen.
Alle vormen van leven zijn één vorm van leven; de mens(heid) is daar deel van.

Het is één integraal, holografisch, proces van het spelen met vrije keuze.
In leven gaat het om de integratie van informatie met materie.
De schepping is een voorturende manifestatie van vormen van materie.
Alle vormen van materie, zijn echter ook vormen van informatie, in formatie.

Leren = Integreren

Dat is het principe wat we beleven in leven.
Levensvormen kunnen leren/metaboliseren.
Beide zijn gebaseerd op ‘celdeling’.
Beide hebben te maken met spelen met Vrije Keuze.

Dat is wat we het meest expliciet zien in leren.
Het Lipton Mechanisme laat zien hoe microben levenservaring kristalliseren tor DNA.
Op dezelfde manier slaan we informatie op in de processtromen tussen cellen; onze software.
Nogmaals: als dat informatieproces verstoord wordt of stopt, heten we ziek of dood.

Het gaat dus niet (nooit) om de materie; het gaat steeds om de informatie.
Het gaat om de informatie in formatie; niet als structuur maar als proces.
We beleven dat in ons bestaan als schepper in de schepping.
Het gaat daarin, altijd, om onze omgaan met Vrije Keuze.

Vrije Keuze ligt in het nulpunt in de systeemgrens; in de knopen tussen de golven.
Dat is waar we besluiten of we knopen of ontknopen.
Dat is waar we onze betrokkenheid bepalen van onze beleving in onze omgeving.
Het is waar we de essentie van leven beleven: schepping.

We zien dat in alles wat we doen: we kunnen grotere samenhangen scheppen.
Via Taal & Technologie werken mensen samen als mensheid.
Als mensheid scheppen de mensen hun eigen omgeving: of kunnen die slopen.
Als mens en mensheid hebben we de keuze: “maken we hel of paradijs op Aarde?”.

Mens = Schepper

Voor dit verhaal is van belang dat we in het maken van keuze … verbanden vormen.
We kunnen verbanden maken of verbreken: “het verleggen van de systeemgrens”.
Daarin kunnen we werken vanuit onze beleving als deel; of geheel.
Dat bepaalt het verschil tussen zwarte en witte magie; zelfzucht of genezen.

De essentie is dat we in staat zijn om delen tot gehelen te vormen.
Dat kunnen we doen op basis van het gezondheidsproces wat we in ons lichaam beleven: de Hanappi/Verveen/vdGreef-/voedsel kringlopen waarmee we met onze omgeving zijn verbonden.
Zoals hierboven al gesteld werd: daarin zijn materie, moleculen, atomen en informatie verbonden; in één integraal golfveld.
En, zoals we zien in het gebruik van pigmenten door lichaamscellen: we kunnen licht verteren.

Dat laatste kunnen we breder interpreteren.
We metaboliseren licht, elektromagnetische velden, chemische processen en fysieke stoffen.
Dat is wat we letterlijk zien in de spijsvertering van voedsel
.
Fysiek kauwen we wat we eten, chemisch verteren we het in de maag, enzymatisch verbreken we de elektromagnetische samenhang, om tenslotte de informatie van de vormen van omgeving op te nemen in ons lichaam.

 • De (elektrodynamische) stromen van moleculen zijn stromen van informatie.
 • De stromen van informatie vormen de cellen; de cellen vormen de stromen van informatie.
 • We zien dat het altijd met één eerste cel begint: de Zygote.
 • Die zygote gebruikt (net als de microben) de ‘voedselstromen’ om het lichaam te vormen.

i.-g.o.d.-mens ; normaalparabewustzijn

In feite blijkt dat de vorm van het lichaam al als blauwdruk in de eerste cel bevat ligt.
Het DNA is een hologrambeeld van de opbouw van het lichaam {Peter Garyev}.
Het DNA is een herinneringsbeeld, zoals dat door al onze voorouders in hun omgeving gevormd werd.
DNA is een afbeelding van beleving op Aarde, van alle vormen van leven; vanuity het ver-leden..

Alle vormen van leven wisselen via de voedselkringloop die DNA-informatie uit.
Het gaat daarbij niet om de materie: die is opgebouwd door de levende cellen.
Datzelfde zien we in de kosmologie: de materie is een gestolde vorm van licht.
En er zijn dus mensen die van dat licht, direct, zelf kunnen leven.

We moeten dat wat breder interpreteren.
Het lichaam is een elektromagnetisch hologramlichtveld.
Via de ziel/tijdfractal is dat uit de Zygote ont-wikkeld.
Maar daarin is alle materie, altijd, door informatie verbonden.

De eiwitstrenguitwisseling tussen microben, seks, de metabolomen en voedselkringloopstromen zijn daar deel van.
De uitwisseling van moleculen is in feite delen van elektromagnetische informatiesignalen, die ook in Nordenströmkringlopen in ons lichaam ons bewustzijn bepalen.
Zoals Cyril Smith uitlegt: hormonen zijn de postbezorging; neuronen de telegrafie; en in de meridianen (en homeopathische remedies) zien we de magnetische tegenhangers van die elektrische signalen.
Zoals Roel van Wijk laat zien: in elk levend wezen is er een lichtveld, wat bepalend is voor onze gezondheid.

Laten we hier even de metafoor herhalen: als mens kunnen we complexe structuren bouwen.
Via Taal & Technologie vormen we onze omgeving en culturen
.
Daarin brengen we ‘onderdelen’ tot complexen samen: huizen, auto’s, computers, internet.
We kunnen dat doen als mens en als mensheid, omdat we het vermogen daarvoor in ons lichaam vinden.

Leven van Licht

Goed, dan komen we toch tot het formuleren van de hypothese, en de titel van dit artikel.
We kunnen leven van licht, omdat licht deel van het elektromagnetische veld is.
Licht reguleert de sprongen van elektronen; dus de chemie en de fysiek.

Het gaat daarin steeds om de samenhang – de informatie – en niet om de /het vormen van materie.

Ons lichaam is een holografisch proces.
Zodra de samenhang groter wordt dan het verval, dan integreert zich ons lichaam.
Het is het verschuiven van de balans van verzieking naar genezing.
Zoals al eerder werd gesteld: dat is precies wat we in onze slaapcyclus beleven.

In onze slaapcyclus doorlopen we de vier bepalende hersengolffrequenties.
In feite verleggen we de aandacht, van de omgeving naar het lichaam, naar de organen naar de cellen.
Daardoor verleggen we onze betrokkenheid van de systeemgrens (de huid) naar de celkern (celdeling).
Met andere woorden: in plaats van de omgevingbeleving als mens, staat de zielsbeleving (tijdfractal) dan weer centraal.

Mensen die dat beseffen kunnen dat actief beleven.
In plaats van het beleven van de verschillen met de omgeving, be-leven ze de overeenkomst.
In plaats dat ze zich oriënteren op de “Mind”, baseren ze zich op de beleving van “Soul”.
Daarin zijn ze, we, via de tijdfractal met het ontstaan van hun lichaam/mensheid/Aarde/Universum verbonden.

Het gevolg is dat ze steeds de overeenkomsten kunnen beleven.
Net als de microben, kunnen ze hun ervaring integreren met hun integrale beleving.
In plaats dat ze door hun beleving worden verscheurd, worden ze erdoor gevoed.
Met andere woorden, leven van licht is een gezonde manifestatie van gezondheid.

Leren leven van Licht

Mensen die leven van licht beschrijven ook dat ze dit moesten leren.
Ze moesten leren om niet te leven op basis van emoties, maar gevoel.
Ze moesten stoppen om veranderingen te beleven als conflicten (‘ontsteking’).
In plaats daarvan leerden ze letten op de positieve nieuwe inbreng (‘ontstekingsremmer”).

Laten we even teruggaan naar dat beeld van de draaikolk; nu als en draaitol.
Zodra de tol sneller kan draaien, wordt die meer stabiel en kan zich meer oriënteren.
Verliest de draaitol draaiing, dan wordt die wankel, en kiept om.
Op die manier sterft het lichaam wanneer de kringstromen in het lichaam vertragen en instorten.

Het gaat er dus om die kringstromen te voeden; te versnellen.
Het gaat niet om de materie; de metabolomen zijn een interne kringstroom.
In de metabolomen gaat het niet om de moleculen, maar om de informatie.
De kringstromen van moleculen is met de Nordenström elektrische kringstromen verbonden (met “ergonar-infonar” koppeling; energie en informatie).

Dat zien we expliciet in de vier hersenen van ons lichaam.
Elk van de hersenen werkt op een eigen manier met elektrische signalen (informatie.
Elk van die hersenen vult de andere hersendelen daarin aan.
Samen stellen die hersenen ons in staat de omgeving in onze beleving te integreren.

Leven in vier Dimensies

In het heiligbeen, zien we de botcel; een typische sensorcel die regeert op informatie.
In de buik, zien we de immuuncellen die informatie van vreemde moleculen leren assimileren.
In het hart zien we dat het bloed samenkomt vanuit het hele lichaam, en met een elektromagnetische impuls van de hersenen wordt teruggevoe(r)d naar het hele lichaam.
In de hersenen, zien we dat de informatiestromen samenkomen vanuit het hele lichaam, en die verrijken met de informatie vanuit de omgeving; en dat integraalbeeld terugvoeren/-voeden naar het hele lichaam.

Het gaat daarin om kringlopen binnen kringlopen; cel, celgrens, celwand en celwandregulatie.
De vier hersenen in ons lichaam vullen elkaar aan, maar werken elk met andere dimensies.
Het gaat in principe om de relatie van punt, lijn, vlak en volume – net als een bad dat leegstroomt via en draaikolk.
Die samenhang tussen vier dimensies is een centraal gegeven in (ons) leven.

In de hersenen zien we vier ‘helften’: voor, links, rechts, achter.
Respectievelijk werken ze als (gedachten)Punt, (gedachten)Lijn, (onderschijdings)vlak en integratie) Volume,
Dat zien we ook in het principe van zintuigwaarneming in ons lichaam.
Een sensor (punt) geeft impuls aan een neuron (lijn) die via een plexus (vlak) naar de hersenen (volume) gaat.

We leven in vier dimensies: dat is een gegeven van het deel zijn van en geheel.
Let je op de verschillen, dan ligt het accent op de materie; de 4e  Dimensie is FASE.
Ga je uit van de overeenkomst, dan leidt dat tot de beleving van de samenhang van licht.
Dat is wat we zien in de samenhang van materie als moleculen van atomen in een licht-hologramveld.

Voeding is opvoeding

Leven van licht komt overeen met het je kunnen voeden met de samenhang van het hologramveld.
Ons lichaam is in staat om vrije, chaotische, energie op te vangen en te integreren.
Dat is zelfs de basis van de energieproductie in het mitochondrium.
Daarin zien we een “elektronenversneller” die ADT in ATP omzet (een batterij laden’).

In ons hele lichaam zien we dat cellen in staat zijn om losse elektronen op te vangen, te gebruiken, en weer af te geven {Mae Wan Ho}.
Analoog aan het spijsverteringsproces van fotonen in pigmenten, is er dus een elektronenmetabolisme in cellen.
Als die kringlopen van elektronenmetabolisatie verstoord wordt (Het model van Verveen) dan ontstaan Vrije Radicalen.
Vrije radicalen zijn daarmee een signaal, en symptoom, dat we onhandig (averechts) omgaan net Vrije Keuze.

Het gaat dus steeds om het ((kunnen) leren) omgaan met Vrije Keuze.
Dat staat van oudsher bekend als het leren leven als schepper in de schepping.
Dat betekent dat je je eigen Vrije keuze moet leren kennen, en leren gebruiken.
Normaliter is dat wat in de puberteit gebeurt als deel van seksuele beleving.

Onze samenleving lijkt in de puberteit te zijn blijven steken.
Seks en geweld is het thema wat het meeste speelt in de beleving.
Hiërarchie is een model wat de onzelfstandigheid van een kind ten opzichte van een ouder weergeeft.
In volwassenwording wordt een kind onafhankelijk van de ouder: autonoom en soeverein.

Omgaan met Vrije Keuze

Dat is wat veel gezien wordt als kenmerk van mensen die van licht leven.
Ze hebben door dat hun leven uniek is; en zij response-able’.
Ze beseffen dat hun bestaan deel van het geheel is, en zorgen voor de integriteit van (hun beleving van) die relatie.
Met andere worden: ze zijn zelfbewust, en besteden veel tijd aan meditatie.

Meditatie is het bewustzijnsproces wat we in de slaapcyclus beleven.
Dat proces van bewustwording van omgeving -> lichaam -> organen -> cellen is ook waken te beleven.
Daarin ontstaat het besef en gevoel, de bewustzijn en de beleving, dat je goede gevoel van belang is.
Met andere woorden: je leert leven op basis van je gevoel (open, verbondenheid) in plaats van emoties (besloten, ontkoppeling).

Je kan dat ook anders zeggen: het gaat om het verschil van beleving tussen liefde of isolement.
Liefde is het beself en gevoel (als beleving van bewustzijn) van je verbondenheid met het universum; de god-beleving.
Liefdeloosheid, haat, gevoelloosheid en isolement zijn het tegendeel: de beleving van hel.
Zoals gesteld: het gaat om de be(-)leving van Vrije Keuze: het is waar je voor kiest.

Richt je je aandacht op je omgeving; dan zie je verschillen.
Richt je je aandacht op jezelf: dan voel je de overeenkomst.
In je ziel (die fractal beslisboom van celdeling in mens en mensheid) zijn beide in balans.
Zodra dat het geval is, dan is materie = moleculen = atomen = hologramveld.

Net als bij die draaitol, kan je dan licht en elektromagnetisme, vrije-elektronenstromen (zuur/base-chemie) en materie gebruiken als impuls om de samenhang van je lichaam te voeden.
In feite, om zo je samenhang met het universum te voeden.
In het lichaam is te zien dat de stromen van metabolomen, van (software) elektromagnetische stromen, en van fotonenstromen met elkaar zijn verbonden.
Zoals Itzhak Bentov heeft beschreven: die processen kunnen elkaar voeden en versterken: “het fysiofyndalini effect”.

In meditatie kan, in rust, een staande golf ontstaan in de aorta; de bloedbaan.
Deze staande golf geeft een integratie impuls voor alle organen in het hele lichaam.
Alle lichaamscellen kunnen daardoor (fase)synchroniseren.
Daardoor ontstaat ook elektromagnetische coherentie; die als coherent magneetveld rondom te hersenen is te meten.

In de magie stond (staat) dat bekend als “verhoog de frequenties”.
Fysieke puls => chemische balans => elektromagnetische versnelling => holografische coherentie.
De mensen die van licht leven brengen dat in de praktijk.
Die praktijk is verder te ontwikkelen: voor samenhang van de mensheid.

Samenvatting

Samenvattend kunnen we stellen dat leven van licht normaal is.
De basis ervan zien we in ons lichaam, en het universum.
Het grondprincipe is dat materie een ‘gestolde’ vorm van licht is.
Maar vooral, in ons lichaam is materie met informatie verbonden; in een lichtveld.

Zoals aan het begin als werd gesteld: dit begrip heeft gevolgen.
Het gaat niet om dieet en medicatie.
Het gaat om je verbondenheid in/met je omgeving.
Het gaat om je bewustzijn van je be-leving van Vrije Keuze.

ZIE OOK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


1 + twee =