12.2) Gezonde Voeding versus Genezende Voeding

Een staat van perfecte gezondheid bij de mens wordt dus tegenwoordig gekenmerkt door een pH van 7,2-7,3, een rH² van 22 en een weerstand rô tussen de 190 en 210 ohm. Als dezelfde metingen gedaan worden bij zieke mensen, dan zien we dat een bepaalde ziekte karakteristiek meetwaardes geeft, die duidelijk afwijken van de kenmerken van de perfecte gezondheid.

Cannenpasse (3) geeft bijvoorbeeld de volgende meetwaarden aan voor gezonde mensen en verschillende soorten kankerpatiënten.

Tabel 1

Meetwaarden PH RH²
Gezond aderlijk bloed 7,3 22 210
Gezonde urine 6,8 24 30
Pre-cancereus
Aderlijk bloed 7,5 – 7,6 24,7 – 26 160
Urine 6 – 6,2 21 – 22 50 – 60
Geneselijke kanker
Aderlijk bloed 7,5 – 7,8 26 – 27 140
Urine 5,5 < 20 60 – 120
Ongeneselijke kanker
Aderlijk bloed  7,6 – 8,9 27 – 32 <120
Urine <5 <18 <120

De verschuiving in de basische en geoxideerde richting van het aderlijk bloed in Tabel 1 is duidelijk. De urine verschuift als spiegelbeeld daarvan in de zuurdere en gereduceerde richting. Cannenpasse geeft verder aan dat menselijk leven alleen maar mogelijk is binnen een waardebereik van de pH van 6 tot 9,4 en van de rH² van 15 tot 35 gemeten in het aderlijk bloed.

Dr. Paul Bosson heeft in 1956 van een aantal belangrijk infectie ziektes de karakteristieke pH en rH² bepaald. Dit betekent dat bij de meeste, maar niet alle, patiënten met een bepaalde ziekte deze karakteristieke pH en rH² in het aderlijk bloed geconstateerd kon worden. Bosson waarschuwt er voor dat het niet gaat om exacte waardes, maar om kleine gebieden. Verder zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen, maar vooral tussen rassen. Ook de voeding speelt een rol en met name de hoeveelheid natrium in die voeding.
Vanuit dit perspectief kunnen we dus zeggen dat een van de taken van gezonde voeding is om de pH en rH² van het aderlijk bloed in vivo van een gezond mens ongeveer op de waardes te houden die karakteristiek zijn voor de perfecte gezondheid.

Genezende voeding echter is een therapeutische voeding. Deze heeft als taak om de afwijkende pH en de rH² van het aderlijk bloed van een ziek mens weer terug te brengen naar de waardes die karakteristiek zijn voor de perfecte gezondheid.

Ziekmakende voeding daarentegen is een voeding die de meetwaardes van het aderlijk bloed verder af doet wijken van de meetwaardes, die karakteristiek zijn voor de perfecte gezondheid.

Hieruit volgt de uiterst belangrijke conclusie dat een gezond dieet dus niet hetzelfde is als een genezend dieet. Het genezende dieet moet afgestemd zijn op de specifieke verstoring van het biologische terrein. Het biologische terrein kan volgens Cannenpasse in navolging van Vincent op vier verschillende manieren verstoord zijn ten opzichte van het ijkpunt voor de perfecte gezondheid.

  • Het aderlijk bloed kan te basisch en te gereduceerd zijn. In dit gebied vinden we bacteriële infectie ziektes zoals bijvoorbeeld cholera, pest en tyfus. Cannenpasse noemt dit het gebied waarin de rotting en de ontbinding van organische bestanddelen plaatsvindt. Dit is het gebied van dood en bederf.
  • Het aderlijk bloed kan te zuur en te geoxideerd zijn. Dit is het gebied van de schimmelachtigen. Hierin zijn bijvoorbeeld ziektes als tuberculose, lepra en kinderverlamming te vinden.
  • Het aderlijk bloed kan te basisch en te geoxideerd zijn. In dit gebied vindt de bio-elektronica al onze Westerse beschavingsziektes. Dit zijn onder ander alle soorten kanker, alle soorten leukemie, tromboses, aderontstekingen, infarcten, multipele sclerose, virusziektes zoals hepatitis B en C en de psychoses.
  • Het vierde gebied is zuur en gereduceerd. In dit gebied vindt de bio-elektronica de natuurlijke vitamines, de enzymen, de melkzure bacteriën en de bacteriën die in het darmkanaal de B vitaminen produceren. Cannenpasse noemt dit het gebied waarin het leven ontstaat. Echter als het aderlijk bloed te zuur en te gereduceerd wordt, vinden we ook in dit gebied ziektes, zoals bijvoorbeeld een bepaalde vorm van suikerziekte, ontsteking van de lever en hersenvliesontsteking.

Gezien het feit dat het biologische terrein volgens de bio-elektronica op deze vier verschillende manieren verstoord kan zijn, zijn er ook vier principieel verschillende soorten genezende diëten. Hiermee is één van de bronnen van verwarring rond gezonde voeding gelokaliseerd. Tot nu toe gingen we er, ook in dit boek, impliciet vanuit dat gezonde voeding hetzelfde is als genezende voeding en dat een bepaalde gezonde voeding ook voor elke soort zieke gezond zou zijn. Dat blijkt dus niet waar te zijn.

Kousmine voelde één en ander al intuïtief aan. In eerste instantie verbood zij bijvoorbeeld de consumptie van dierlijke eiwitten die verzurend werken. Na twee of drie maanden als de toestand was verbeterd, stond zij dierlijk eiwit weer toe. Naarmate men gezonder werd, mocht men ruimhartiger met haar voedingsregels omgaan.
Ook Dr. Schnitzer maakt onderscheid tussen de zure en gereduceerde Schnitzer Intensivkost voor zieke mensen en de minder zure en gereduceerde Schnitzer Normalkost voor gezonde mensen.

Het aderlijk bloed van de mens in onze huidige Westerse samenlevingen is in zijn algemeenheid vooral te basisch en te geoxideerd, vergeleken met het ijkpunt van de perfecte gezondheid. Dat wil zeggen dat dit aderlijk bloed gekenmerkt wordt door een pH duidelijk groter dan 7,3 en een rH² duidelijk groter dan 22. Dit hebben we bovenstaand al gezien in Tabel 1. Ziektes die zich in dit terrein onder andere kunnen ontwikkelen zijn volgens Vincent alle soorten kanker, alle soorten leukemie, tromboses, aderontstekingen, infarcten, multipele sclerose, de “nieuwe” virusziektes en psychoses. Kortom al die ziektes die in onze tijd in opmars zijn. Koorts speelt hier geen of een bescheiden rol.

Een geoxideerd en basisch aderlijk bloed wijst op vervuiling van het biologische terrein. Ook Hulda Clark constateert een verband tussen een biologisch terrein dat vervuild is en het optreden van kanker. Bij haar kanker patiënten vindt zij bijvoorbeeld altijd een bepaalde parasiet, Fasciolopsis buskii, die van origine in de darmen thuishoort en daar betrekkelijk ongevaarlijk is. In het geval van kanker echter vindt zij deze parasiet altijd in de lever. De larven van deze parasiet vindt zij in de kanker tumoren. Iets wat volstrekt abnormaal is. Deze parasiet kan zich echter pas in de lever vestigen als deze vervuild is en dus een terrein aan deze parasiet aanbiedt waarin deze kan floreren. De rol die deze parasiet volgens haar speelt bij het ontstaan van kanker wordt in detail beschreven in de eerste veertig bladzijden van haar boek “The Cure for all Advanced Cancers”.
Ook bij veel degeneratieve en chronische ziekten en bij sommige psychoses vindt Hulda Clark, naast een vervuiling van het biologische terrein, diverse menselijke parasieten, die zich op abnormale maar vervuilde plaatsen in het lichaam ophouden. Zie hiervoor haar boek “The Cure voor all Diseases”.

De ongebruikelijke ideeën van Hulda Clark worden door de reguliere oncologie en de reguliere medische wetenschap afgewezen. Deze wijzen erop dat de plaatsen in het lichaam waarop Hulda Clark bepaalde parasieten meent te vinden niet in overeenstemming zijn met de bevindingen tot nu toe. Verder vindt Hulda Clark soorten parasieten in Noord Amerikaanse lichamen, die daar nog nooit eerder gevonden zijn. Normaal gesproken komen ze veel zuidelijker voor.
Ik vraag me echter af of het niet de huidige, historisch gezien abnormale, vervuiling van onze lichamen is die mogelijk maakt dat deze parasieten zich op ongebruikelijke plaatsen in het lichaam kunnen vestigen. Dat zou ook verklaren waarom nu ook parasieten, die normaal gesproken niet voorkwamen in de USA, door deze vervuiling (oxidatie) nu mensen kunnen vinden die een (vervuild) terrein aanbieden waarop ze kunnen floreren.

Hoe gezonder mensen zijn hoe dichter de gevonden waardes bij het ijkpunt voor de perfecte gezondheid liggen. Dat het aderlijk bloed van de huidige Westerse mens zo basisch en zo geoxideerd is geworden, wordt ook door de bio-elektronica vooral toegeschreven aan onze moderne wijze van leven en met name aan onze moderne industrieel bewerkte voeding, ons modern industrieel bewerkt drinkwater en onze moderne industrieel verontreinigde lucht en de resulterende moderne vervuiling van onze lichamen. Dit zijn de bijverschijnselen van de materialistische natuurwetenschappelijke manier van denken, die de denkmethoden ontwikkeld aan de hand van de dode natuur toepast op de levende natuur zonder die levende natuur te kennen. Bij Kousmine zijn we al uitgebreid ingegaan op de moderne landbouw, de moderne manier waarop voeding industrieel geproduceerd wordt en de resulterende moderne voeding. Hier zullen we dat niet nog eens herhalen. Vincent voegt hierbij nog het element van de industriële behandeling van drinkwater toe.

Cannenpasse zegt dat met name de hoge consumptie van industrieel geproduceerde witte suiker het biologische terrein van het aderlijk bloed sterk in de basische en geoxideerde richting verschuift. Witte suiker heeft een pH van 7,4 en een rH² van 26. Het maakt dit terrein daarmee geschikt voor het ontstaan van kanker, leukemie, hart en vaat ziektes, de virusziektes en niet in de laatste plaats de zwaarlijvigheid. Bekend is dat tegenwoordig circa 50% van de calorieën van de Franse en Amerikaanse teenager gedekt wordt door de een of andere vorm van industrieel geproduceerde witte suiker, meestal in verborgen vorm, in frisdranken, in consumptie ijs, in broodbeleg in zoete toetjes etc, etc.

Volgens Dr. Schnitzer duurt het ongeveer twintig jaar, nadat witte bietsuiker geïntroduceerd wordt in een samenleving die dit voorheen niet consumeerde, voordat de waarden van het aderlijk bloed zo ver verschoven zijn dat bovenstaande ziektes een geschikte voedingsbodem vinden. Echter de gestage consumptie van suiker maakt het bloed gelijktijdig ongeschikt voor ziektes, zoals tyfus, pest en cholera, die vooral floreren in een relatief gereduceerd aderlijk bloed.

Zonder het echt hard te kunnen maken, stelden ook Kousmine, Dr. Schnitzer en Ann Wigmore al dat het vooral de moderne voeding is die ons lichaam een geschikte voedingsbodem maakt voor ziekte. Vincent toont echter keihard aan met behulp van metingen van de pH en de rH² dat de hele litanie van moderne degeneratieve ziektes vooral verschijnt bij zieken waarvan de meetwaarden van het aderlijk bloed ten opzichte van de meetwaarden voor de perfecte gezondheid sterk in de basische en geoxideerde richting zijn verschoven. De bio-elektronica toont verder aan dat de moderne, steeds kunstmatigere, steeds verder bewerkte, voeding het biologische terrein van de Westerse mens steeds meer verstoort en het aderlijk bloed steeds verder brengt in een meer basische en geoxideerde toestand.
Een voorbeeld werd bovenstaand al gegeven in de vergelijking tussen modern witbrood en ouderwets volkoren zuurdesembrood. Bijgevolg moet genezende voeding voor onze Westerse samenleving het aderlijk bloed vooral minder basisch en minder geoxideerd maken en het daarmee terugleiden naar het ijkpunt van de perfecte gezondheid.

VERVOLG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


vijf + 2 =