Auteursarchief: admin

(Op)Voeding

Wat hebben voeding en opvoeding met elkaar te maken?
Alles.

De voedselkringloop is de informatiestroom tussen alle vormen van leven op Aarde.
Via hun DNA wisselen ze informatie uit over hun (over)leven op Aarde.

Denk bij voeding niet aan lekker eten of recepten voor lichaamsgenezing.
Denk vooral in termen van elektromagnetische informatieuitwisseling tussen cellen.

Ons leven, en onze gezondheid, is gebaseerd op integere celcommunicatie.
Het gaat erom de daar geldende elektro-magnetische radio-informatie processen te begrijpen.

Op de web pagina is de inleiding te lezen van de verdere uitleg in de webzaait:
http://www.integralegeneeskunst.nl/op-voeding/

Van Leven ga je Dood

Van leven ga je dood

Hier moeten we dit heel letterlijk opvatten.
In het leren leven, leren we besluiten te nemen.
Besluiten vormen overtuigingen; mentale reflexen.
Reflexen staan buiten de tijd; ‘hel’, ‘dood(s)’.

Veroudering is de opstapeling van ‘onverteerde’ on’juiste besluiten.
Reflexmatig – on(der)bewust – verstoren/verzieken die je leven.
Worden ze niet opgeruimd/verteerd dan ga je daaraan dood.
Want reflexen hebben geen eigen leven; bepalen ze je leven, dan jij ook niet.

Verjonging is het gevolg van chronisch genezen; ‘preventieve zorg’.
Het gaat over het opruimen/verteren van alle a’functionele reflexen.
Het staat ook wel bekend als het verwerkte van onverwerkte beleving.
Onbewuste spanningen/ladingen worden daarmee ont’spannen/ont’laden.

Want reflexen/besluiten zijn ‘herinneringen’ van ge’dachten/handelingen’.
Die worden opgeslagen in het geheugen in kringlopen/compartimenten.
Onze psyche is de ‘software’ in ons lichaam, de hardware.
Ons lichaam wordt opgebouwd door levende cellen in voort’durende communicatie.

Celcommunicatie vindt plaats via elektromagnetishe radiosignalen.
Cellen produceren moleculen als dragers voor/informatie.
ALLE lichaamsmaterialen reageren op die informatiestromen.
Misvormde celcommunicatie leidt tot het mis’vormen van ons lichaam: ziekte.
Het chronisch misvormen van het vormen van ons lichaam leidt tot je dood.

 

We (mis)vormen besluiten/reflexen door inspelen op je psyche.
Je psyche, en lichaamsziel, is de voortdurende celcommunicatie.
Je ziel is de natuurlijke samenhang daarin vanuit je celdelingen.
Het is het informatieproces wat cellen vormt, en activeert.

Ons denken is gebaseerd op het denken van cellen.
Onze besluiten nemen we exact zoals cellen dat al doen.
Onze gedachten spelen in op de intercellulaire informatiestromen in onze cellen/organen/lichamen/mensheid.
Onze gedachten/besluiten kunnen die stromenvan celcommunicatie volgen, of er tegenin gaan.

Op die manier maken we gebruik van vrije keuze.
We doen mee aan de omgevingsbeleving van onze cellenin onze omgeving (mineraal/vegetatief).
Of we gaan daar juist tegenin (animaal/mens) en vranderen van/de omgeving.
Strookt dat met de grotere omgevingsprocessen dan ben je redder/schepper; spoort dat niet dan ben je vernietiger/verzieker -van jeZelf enje omgeving.

We zijn Letterlijk scheppers in schepping.
Vrije Keuze ligt in het wel/niet (bij)stellen van de systeemgrens.
Vrije Wil ligt in het niet/wel be-leven van eigen samenhang in be-sluiten.
Schepping/vernietiging ligt in de effecten van je be-sluiten op je omgeving.

 

Schepper in schepping

We zijn allemaal scheppers in schepping.
We leren allemaal omgaan met Vrije Keuze.
We leren allemaal van/door het maken van (eigen/elkaars) fouten.
We moeten OOK leren om onze (eigen/elkaars) fouten te kunnen herstellen: genezen.

Leer je niet (zelf)genezen dan wordt je ziek en ga je dood.
Elke nacht leer je zelfgenezen; ”slaap is de grote genezer”.
In je dromen herkauw/verteer je het dagelijkse ver-leden/verleden.
En leert zo om dat wat niet goed afliep alsnog een goede wending te geven; je her’stelt dat waar je ont’steld was.

Ons leven begint met het leren beleven van ons lichaam.
Ons leven gaat dan over het leren be(-)leven van onze gedachten.
Daarna gaat ons leven over het kunnen be(-)leven van besluiten.
Met dan het kunnen be-leven van onze omgeving, als schepper in schepping.

Zoals gesteld: vrije Keuze is het (ver)stellen van betrokkenheid in beleving.
Het is gebaseerd op levende cel communicatie processen.
Het gaat uit van het kunnen verstellen van de systeemgrens (processen).
Daarin kunnen we ingaan tegen de actuele lichaams/omgevingsprocessen.
Dat maakt ons petentiële heler/verzieker van je Zelf/omgeving.

Genezen leer je al slapend, in je dromen.
Je leert overschakelen van omgeving naar lichaam naar organen naar cellen.
Je leert overschakelen van bewustzijn naar onderbewustzijn naar onbewustzijn naar buitenbewustzijn.
Je leert omschakelen van omgeving/zelf beleving naar ziel/celbeleving.

 

Elk besluit wat we nemen verandert onze betrokkenheid.
We doen dat door het ont-/ver-/her-/bij-stellen van onze systeemgrens.
We maken daarin gebruik van het fundamentele principe van celdeling.
Daarin gebruiken we, letterlijk, atoomkrachten en universeel bewustzijn.
En fungeren daarin/daardoor, letterlijk, als schepper (in schepping).

Gebruik je Vrije Keuze NIET, dan leef je in ”hel”.
Het is je beleving, wanneer reflexen je leven bepalen.
Je leeft daarin per definitie (‘gevangen‘) in het ver(-)leden.
Je beleeft daarin geen gevoel maar uitsluitend emoties.

Gebruik je Vrije Keuze onsamenhangend dan leef je in Vagevuur.
Het is de hoop van onvervulde wensen en onopgeloste problemen.
Het is/wordt de mestvaalt van onverteerde zaken.
Zoals de tuiman zei: ”piss on the shit to compost it, and the undigested seeds will sprout and grow leaves and bear fruit”.

Besef je de rol en betekenis van Vrije Keuze, dan ben je in de HEMEL.
Je weet dat het kan en kan er ook vanuit denken en over praten.
Dat maakt je engel, boodschapper, van het goede bericht dat je leeft/leert als schepper in schepping.
Maar om het te beleven moet je het be-leven als mens op Aarde.

PARADIJS is de samenhangende be-leving van vrije Keuze als mens(heid) op Aarde.
Daarin leer je (van) het maken van (fouten in het maken van) besluiten.
Daarim leer je vooral om gemaakte fouten te repareren, ‘door vallen en opstaan’.
Daardoor kan je een betere leefomgeving nalaten dan je aantrof: door te denken/doen als schepper in schepping.

 

Hel is het leven op basis van reflexen.
Alles wat je ooit bedacht/voelde/wilde/deed wordt opgeslagen in je geheugen.
Elke volgende keer dat je wat/dat doet wordt het bijgeschreven inje geheugen.
Elke opvolgende keer is het de vraag: doe jij het of doen je reflexen het voor je?
Als altijd je reflexen het vóór je doen dan leef je in hel.

Alle verhalen over ‘hel’ gaan over geleefd worden vanuit reflexen.
Duivel is jouw Vrije Keuze, bepaald/overgenomen door Reflexen.
Satan is Santa-omgekeerd: de vervormde beleving van ‘vrije keuze’, door reflexen.

De meeste mensen hebben géén idee wat een Reflex is.
Ze geloven in ‘werkelijkheid’, ‘waarheid’, ‘echtheid’ en ‘normaal’ en doorzien niet dat het gaat om reflexen.
Ze schuwen ‘onbekendheid’, ‘nieuwheid’, ‘anderen’ als ‘abnormaal’ en her’kennen het niet als Vrije Keuze.
Ze ont’kennen zelfs vaak/gewoonlijk/normaliter/steeds Vrije Keuze in/voor anderen en /in zichzelf.

En zomaken mensen samenhel op Aarde.
Ze ont’kennen Vrije Keuze in anderen en zichzelf.
Dat maakt ze per definitie ‘handlangers van de duivel’.
Het is de vraag, aan jou, of je daaraan meedoet?!

 

 

Chackras

Chackra is het Sanskrit woord voor een draaikolk; een Vortex.
Een Vortex is de beweging van een totale binnenste-buiten kering (draaiing).
Dit is DE universele beweging van schepping, in 4 Dimensies (3D, 2D, 1D, OD).
Een VOLUME stroomt van het OpperVLAK via een StroomLIJN door een VerdwijnPUNT.

Het procesvan celdeling vind plaats via het principe van een Chrackra (binnenstebuitenkering).
Dit is een (puur) Logisch proces, en betreft verandering van Dimensionele Samenhang(en).
Dat is al lang geleden zo begrepen en beschreven  als de kennis van de Chackras).
War hier speelt is het eenvoudigste te beschrijven in het Chackra Systeem.

Het Chackrasysteem beschrijft de opeenvolgende stappen van ‘celdeling’.
Daarin worden getalrelaties beschreven, zoals in de numerologie.
Het gaat daarin om de (ruimtelijke) relatie tussen éénheden in éénheid.
Met daarin de basis  geometrie van een tetraeder.

Een tetraeder is een statische ruimtelijke figuur, opgebouwd uit punt, lijn, vlal, volume.
De tetraeder integreert 0D, 1D, 2D en 3D.
De tetraeder is een tegenhanger van eendraaikolk.
De tetraeder toont daardoor de kenmerken/principes van een chackra.

Vrije Wil

Vandaag is het gelukt.
Ideeen kwamen samen, en ik kan Vrije WIl beschrijven.
De tekst waarin dat tot stand kwam is HIER te vinden.
Hieronder vat ik daarvan de essentie samen:

Vrije wil is gebaseerd op elektrische potentiaal.
Het speelt zich as IN en OVER de systeemgrens.
Het is gebaseerd op atoom/molecuul/membraan/cel potentiaal.
En daardoor in mathematische, fysische en elektrische termen beschrijfaar.

Wil is een spanningsrichting in een potentiaal.
Het is een dynamiek, die nog niet geuit wordt.
Om geuit te kunnen worden is er vrije plek nodig.
Die ‘Lacunes’ zijn de tegenhanger van Vrije Keuze, in ons.

Wilsconflicten zijn niet-geuitte spannings/lading-conflicten.
Intern leiden ze tot ziekte.
Extern leiden ze tot onvrede.
Omdat het alleen maar gaat om ladingspotentialen, is het oplosbaar.

Op-Voeding – De opzet van deze Webzaait (Op)Voeding

Deze webzaait is opgezet om je te helpen je voeding goed te verzorgen.
Het centrale advies is:
wordt aandeel’hebber in een boerderij.
Verzorg (samen) de kwaliteit van je eigen voeding:
1) géén kunststoffen,
2) géén bestrijdingsmiddelen,
3) géén bestraling en
4) géén gen-tech
.
Je kan erop vertrouwen dat je niet kan vertrouwen op bedrijven die aan (je) ziekte verdienen’. Vandaar deze webzaait.

De waarderingseenheid voor projecten op deze webzaait is de “TOP”; TOP-client-Honorering.

BA – Bijles voor Artsen

Toen ik aan mijn arts-opleiding begon was ik al afgestudeerd ingenieur.
Tot mijn verrassing, verbijstering, leerden artsen wat ik in Delft leerde.
Ze kregen uitleg in de klassieke mechanica, ‘determinisme’.
En het geloof dat wetenschap herhaalbaar en voorspelbaar zou zijn.

Het tegen deel is het geval: alleen klassieke wetenschap is ‘voorspelbaar’.
Dat komt doordat aannamen worden gedaan waardoor het model wordt vereenvoudigd.
Dat is waarom later relativiteit, kwantum en vbeldtheorie werd ontwikkeld.
Omdat de klassieke wetenschap te simplistisch, te beperkt, incompleet is.

Klassieke wetenschap geldt voor de beschrijving van (dode!) materie.
Relativiteitstheorie geldt voor de (dode) moleculaire processen.
Kwantumtheorie geldt voor de elektromagnetische transformaties.
Veldtheorie geldt voor de subatomaire fase in formatie.

Artsen leren fascinerend veel over het menselijk lichaam.
Maar het meeste van wat ze leren geldt in feite alleen voor kadavers.
Ze beseffen niet (meer) dat het lichaam wordt opgebouwd door levende cellen.

BA – Normaalpara elektromagnetische fenomenen

  • Telepathie gebruikt radioinformatievelden
  • Qi-Therapie gebruikt ‘kringstromen’
  • Homeo-Therapie gebruikt ‘informatievelden’
  • Electroceutica gebruiken elektromagnetische molecuulsignaturen.

Er zijn nogal wat artsen die menen dat acupunctuur en homeopathie ‘niet werkt’.
Ze stellen ‘dat het niet wetenschappelijk onderbouwd is en dus niet kan werken’.
Deze artsen hebben zich laten misleiden door de geheime diensten van de wereld.
Die gebruiken namelijk, al heel lang, elektronische communicatie/behandel-methoden.

De CIA investeerde $25+ miljoen, om beroemde paranormaal begaafden te onderzoeken.
Dat heeft geleid tot een compacte eenvoudige legeropleiding in “Remote Viewing”.
Met daarnaast patenten op gedachtenoverdracht op afstand via radiogolven.
Waartoe een serie van GWEN radiomasten in het geheim al lang gebruikt wordt.

Dat deze informatie niet vrij beschikbaar is, houdt niet in dat het niet bekend is.
Wat het (U$A) leger deed was het systematisch onderzoeken van paranormaalbegaafden.
De daarvan afgeleidde technologie laat alleen maar beter zien hoe ‘paranormalen werken’.
Maar ook, dat ons lichaam een integraal elektromagnetisch radio-informatie veld is.

Het gevolg is dat wat artsen leren niet klopt en achterhaald is.
We zijn een elektromagnetisch organisme; net als een sidderaal, maar dan anders.
Qi-Gong meesters laten dat zien door bijvoorbeeld kranten aan te steken met blote handen.
Door deze zaken te ontkennen, zijn ze niet te bestuderen, en dus niet te gebruiken.

De belangrijkste bijles (als steeds) hierin is dat onbekend vaak onbemind maakt.
Artsen kunnen zich niet veroorloven om zich door dis-informatie te laten misleiden.
Groepjes artsen die dit luid(er) doen hebben niet meer gelijk…
Als altijd: het gaat erom het onbekende te onderzoeken.

BA – Arts, Therapeut, Verpleger, Patient

De geneeskunde is ingericht volgens een hierarchisch model.
De opleidingen in de gezondheidzorg onderbouwen dat.
De wettelijke voorschriften schrijven dat (in detail) voor.
Centraal staat een afhankelijkheid aan verdienen aan ziekte.

De wetgeving is gericht op garanties in omgang met leven en dood.
Vanzelfsprekend: leven is een halszaak en doodsnood vergt betrouwbare zorg.
Maar ondanks alle wetgeving geven artsen nimmer garanties.
Sterker nog: de gereguleerde medische zorg is ‘doodsoorzaak nummer 3 (of 4)’.

Veel mensen in de gezondheidszorg zien en signaleren deze problemen.
Patienten leren via het internet wat hun artsen nog steeds niet weten.
Verpleging wil al behandelwijzen gebruiken die artsen nog steed blokkeren.
Therapeuten gebruiken al lang technieken die artsen ((nog) steeds) ont’kennen.

Artsen leven in een keurslijf.
Wat ze doen (en laten) wordt sterk gereguleerd.
Via converenties worden hun beroepsconventies bepaald.
Wie het anders doet wordt uit de beroepsgroep (= gegarandeerd inkomen) gezet.

Het is een geinstitutionaliseerd systeem van afhankelijkheid.
In veel opzichten is het direct met een cult te vergelijken.
(Tijdens mijn studie vertaalde ik Mercks Manual, Cults”, om dat te laten zien.)
Net zoals in cults het geval is, staan de tekortkomingen niet ter discussie.

Deze bladzijden zijn bedoeld om dat wel ter discussie te stellen.
Door te signalering dat de regulering geldbelangen dient.
Maar dat zorg voor gezondheid is gediend met effectieve methoden.
En dat zelfzorg en voorzorg daarin centraal staat.

Dat betekent dat de hierarchie omgekeerd moet worden.
De (gezonde) patient moet voorop staan, met zorgverlening als kunde.
Therapeuten bieden advies voor zelfbehandeling en vroeg-detectie.
Artsen komen op de laatste plaats, daar waar (voor)zorg helaas faalde.

Veel artsen ‘raken in paniek’ als ze dit lezen.
Hun angst is overlevingfsangt; angst voor inkomstenderving.
Zoals veel van de medische regulatie/discussie gaat over … broodnijd.
Maar voor een gezondheidszorg moet ziektebehandeling, voor geld, NIET de norm zijn.

Het is (héél) eenvoudig om dit om te keren.
het gaat om het overschakelen van verdienen aan ziekte naar investeren in gezondheid.
De patient als basis, ondersteund door verpleging waar nodig.
Met behandelaars als monitors en begeleiders, en artsen voor noodgevallen.

In feite is dat de situatie die we nu al hebben.
Maar dan gericht op gezondheid, en ziektepreventie.
Waardoor de hele bevolking gezonder is; en gezondheidszorg beter.
Louter door een ziek zakenmodel te genezen.