BA – ‘Je Geld EN je Leven’

De moderne geneeskunde is ingericht op het (veel) willen verdienen aan ziekte.
De arts, de geneesmiddelenhandel, het zekenhuis, EN de verzekering maken winst.
De overheid deelt steeds in al die winst, en verdient zo ook aan ziekte.
In veel landen geldt ziektebehandeling zelfs als (groot) onderdeel van het Nationaal Product.

In de ‘gezondheidszorg’ wordt het meeste verdient in de 2 eerste en de laatste twee maanden van leven.
Veel van die ‘geneeskundige’ zorg, zeker die in de terminale fase, is palliatie.
Veel van die geneeskundige ‘zorg’ is te voorkomen door andere behandelwijzen te gebruiken.
Het verschil tussen wel/niet ‘erkende’ behandelwijzen gaat vooral over wel/niet verzekerde betaling, voor behandeling van ZIEKTE.

De moderne geneeskunde is in veel opzichten ‘middeleeuws’
Specialisten die als baronnen op terpen tol heffen voor de wegen.
Behandelaars die impliciet steeds weer zeggen ‘je geld of je leven’.
Met een ‘medisch model’ wat nog steeds de eigen betrokkenheid/beleving ontkent; en daardoor veel opties voor zelfenezing ongebruikt laat.

BA – De Steen der Wijzen

De Alchimisten beseften dat er een verschil is tussen een steen en leven.
Ze hadden ook door dat in een levend wezen de fasen van materie steeds uitwisselen.
Dat wat zij de Kwintessens noemden, kunnen we no beschrijven als Vrije Keuze.
Vrije Keuze is HET gegeven van leven, in het samenspel tussen informatie en materie in ons lichaam

BA – “Big Pharma”

Big Pharma is onderdeel van het Militair Industrieel Complex.
Het is een groep van Corporaties, dus bepaald door bankgeld.
Omdat ze aan ziekte willen verdienen, veroorzaken ze ziekte.
Dat is te genezen door van Corporaties Coöperaties te maken.

BA – De functie van de Berichten

Berichten geven een introductie naar een pagina.
Zoals dit bericht ook verwijst naar de welkomstpagina.

Elk bericht vat een aandachtsonderwerp (“Bijles”) samen.
Alle berichten geven zo samen een overzicht van wat deze webzaait biedt.

Als samenvatting, licht het informatie UIT context.
Het is daardoor altijd nodig om de achtergronden te lezen.
Zelfs dan is dat onvoldoende voor daadwerkelijk begrip.
De bladzijden vatten onderzoek samen; het is altijd nodig om zelf onderzoek te doen.

De artsopleiding is gebaseerd op overdracht van informatie.
Examens toetsen of je die informatie hebt willen accepteren.
Uitgezochte laboratorium experimenten werden getoond als ‘bewijs’.
Maar, totdat je het zelf onderzoekt en doet, zijn dat slechts ‘verhalen’.

Geneeskunde is een verantwoordelijk beroep.
Het is niet voldoende om te geloven wat iemand, een regering of een bedrijf, beweert.
Levens hangen af van wat jij doet.
Het is nodig om verder te kijken, en andere kennisbronnen te gebruiken.

Er bestaat een enorme schat aan kennis van effectieve gezondheidszorg.
De zogenaamde ‘Traditionele Geneeswijzen’ hebben (tien)duitenden jaren praktijk-bewezen effectiviteit.
De meeste van die geneeswijzen zijn overigens gericht op vroeg-detectie en preventie.
In die geneeswijzen is de ars adviseur voor zelfzorg door de gezonde patient.

Het grootste probleem van de gereguleerde gezondheidszorg is dat die aan ziekte verdient.
De gereguleerde zorg gaat in feite over verzekerde gereguleerde betaling.
Wie wei in het systeem zit is wel verzekerd van betaling.
Wie niet in het systeem zit is van betaling niet verzekerd.

Zo is geneeskunde tot een geldadministratie/monopolisatie verworden.
In de Essays wordt de parallel getoond met middeleeuwse roofridders op hun terp.
De Essays zijn echter vooral edoeld om onze geneeskunde te genezen.
Paradoxaal hebben we de traditionele geneeswijzen nodig om de moderne medicijnleer te genezen.

Overigens, die ‘moderne’ medicijnleer is in feite al lang achterhaald.
De klassieke wetenschap die ze propageert wordt in de natuurkunde ‘niet’ meer gebruikt.
De visie van een materiele werkelijkheid, is in de kwantumtheorie al lang ongeldig.
Paradoxaal hebben juist de Traditionele Geneeswijzen goede aansluiting bij de Nieuwe Natuurkunde…

In Bijles voor Artsen komt dat, en meer aan bod.
Welkom

QI – Voorbij begrip van leven en dood

Qiriatrie gaat over Geriatrie (Medische zorg voor Bejaarden).
Centraal hierin staat het gebruik van Qi-Therapie (Regulatiegeneeskunst).
Dit speelt in op onze elektromagnetische systeem-informatie/regulatie.
En heeft direct te maken met ons gebruik van Vrije Keuze, en Reflexen.

Gezondheidszorg wordt soms beschreven als “de redding voor de dood“.
Men spreekt ook wel van “het hergeven van leven“.
Maar er was in de wetenschap en geneeskunde geen definitie van “leven”.
Net zomin als er begrip was van/voor de “dood” (‘afwezig zijn van … leven’).

In deze webzaait wordt uitgegaan van een andere visie: de wetenschap van leven.
In de wetenschap van leven is er WEL een explicite definitie van leven: op basis van Vrije Keuze.
Daarmee is er ook een expliciete definitie van “gezondheid”, “liefde” en “bewustzijn”: en van “dood”.
“Dood” is de afwezigheid van Vrije Keuze: in ons leven, zoals we dat nu be(-)leven.

Dat geeft ons geen verdere informatie over sterven, overlijden en dood zijn.
Want taal beperkt zich tot de beschrijving van observatie van de wereld van materie.
Willen we dood kunnen beschrijven, dan moeten we voorbij gaan aan ons begrip van materie.
Dat is ook de essentie van de wetenschap van leven: we moeten alles wat we weten herformuleren.

Dat is wat wordt gedaan in de wetenschap van leven (www.scienceoflife.nl).
Dan is te zien dat celdelingen keuzemomenten zijn die samen een Beslisboom vormen.
Onze lichaamsopbouw en lichaamsintegriteit (Gezondheid) wordt bepaald door de integriteit/integratie van die beslisboom; een Fractal.
Op die manier is te zien dat levensopbouw een parallel vertoont aan de opbouw van ons lichaam: samenhang in de gemaakte keuzen: en de opbouw van atomen (samenhang in golfknopen).

Dat geeft de mogelijkheid om dat wat we van de atoomtheorie kennen voor de theorie van leven te gebruiken.
Leven gaat over het leren omgaan met Vrije Keuze; en het leren leven met de sequensen van consequenties.
Daarin blijkt ook dat onze individuele keuzen samenhangen met die van andere mensen: “Elke mens is een cel in het lichaam van de mensheid”.
In de wetenschap van leven is dat herleidbaar tot EEn principe: fotonensprong <=> elektronensprong <=> elektrovalentie <=> elektronbinding.

De informatie op deze webzaait is gepresenteerd vanuit die fundamentele visie.
Het universum is een elektromegnetisch veld (zoals Edwin Schroedinger (e.a.) al stelde).
Ons lichaam is een elektromagnetisch organisme (zoals Bjorn Nordenstrom (e.a.) al beschreef).
Het betekent dat we leven en dood, gezondheid en ziekte, in die termen moeten begrijpen en beschrijven.

In deze webzaait wordt dat NIET gedaan (taal schiet tekort, begrijpbaarheid daardoor ook).
In plaats daarvan worden de implicaties daarvan beschreven: hoe we dat be-leven in ons leven.
De basisfilisofie is de interactie van (coherente) elektromagnetische radio-informatie velden.
Maar de formulering ervan is in de vorm van onze beleving, en hoe we die kunnen optimaliseren.

Leven en dood zijn te herleiden tot beschikbaarheid van Vrije Keuze in Systeem(zelf)definitie.
Het gaat om de integriteit en stabiliteit van de Systeemgrens; als singulariteit, en als fractal.
In ons lichaam zien de dat gezondheid en ziel EEn zijn: (dynamische) integriteit van die fractal.
Veroudering en ziekte zijn daardoor op te vatten als verlies van integriteit van diezelfde fractal.

Het begrip ‘veroudering’ wordt in de natuurkunde gebruikt; in de metallurgie en mineralogie.
Metalen ‘verouderen’ als ze te vaak worden gebogen; ze kunnen daardoor breken.
Stenen kunnen ‘verouderen’ als water te vake in hun porien is bevroren, en uitzet.
In al die gevallen gaat het over de opbouw van interne spanningen, in die materialen.

Ons lichaam is ten dele een materieel object.
Het kandaardoor, net als andere materialen, aan interne spanningen bezwijken.
Ons lichaam is echter ook een electromagnetisch radioinformatie veld van cellen.
Elektrische ladingen zijn daarin te gebruiken om de lichaamsopbouw te herdefinmieren.

In ons bestaan hebben we altijd te maken met die twee complementaire gegevens.
Enerzijd is ons lichaam levend: een kolonie van communicerende cellen.
Anderzijds is ons lichaam dood: gemaakt van materie uitgescheiden door die cellen.
Zij het dat al die celsecreten/-materialen gevoelig zijn voor radio-elektromagnetische verandering.

Dat betekent dat ons lichaam is te vergelijken met een (super)computer.
De informatiecommunicatie tussen de levende cellen is de software.
De (informatiegevoelige) materialen (uitgescheiden door levende cellen), de “Hardware”.
Valt de software weg uit de hardware, dan heeft een organisme “dood”.

Deze webzaait is op dat gegeven gebaseerd: “dood” is hardware zonder actieve software.
Overlijden” ontstaat wanneer de materiaalopbouw (fractalgolgeleider) de informatie niet meer kan kanaliseren.
Veroudering‘ is de toename van onverwerkbare besluiten; meestal door onjuiste eerdere besluiten.
Verjonging” is het herstel van de integriteit van de golfgeleiding door elimineren van eerdere ‘onjuiste besluiten’.

We gaan hier dus uit van een fors andere interpretatie van leven en dood, van veel mensen kennen.
Het gepresenteerde beeld sluit aan op dat van een ‘informatieca’ van radiovelden in levende (cel)materie.
Het is gebaseerd op de formuleringen die in de nieuwe wetenschap wordt ontwikkeld.
En tegelijkertijd sluit het aan op de oude kennis die in de traditionele geneeswijzen wordt beoefend.

We hebben het hier NIET over de begrippen leven en dood, zoals die in de gangbare geneeskunde worden gehanteerd.
Daar zijn (zie boven) de beide begrippen via een cirkeldefinitie gekoppeld (dood = niet=leven).
Hier gaat het over de besluiten die door levende cellen worden genomen.
En de manier waarop onze beleving van leven (gezondheid en ziekte) daarop is gebaeerd.

Met de inzichten die hier worden gepresenteerd zien we een onderbouwing voor de gangbare kennis.
Daarbij kunnen we de gangbare inzichten ook gebruiken om het nieuwe inzicht te verbreden en verdiepen.
Dat help ons ook om voorbij de beperkingen van de gangbare beschrijving/taal te kunnen denken.
En op die manier de begrippen die we al kennen opnieuw te kunnen interpreteren.

Bijvoorbeeld: “Ouderdom complementeert de babytijd”.
Beide worden beschouwd als de begrenzing van ons leven.
Het begin van leven als baby; en na ouderdom … de dood.
Waar we mee te maken hebben is de herdefinitie van de systeemgrens.

Veel van de begrippen van overlijden en dood vormen onderdeel van sociale taboe’s.
Het gevolg is dat die begrippen en definities worden overgeleverd aan de religies.
Allerlei culturen hebben zo ritualen voor de doden; maar geen goed begrip voor leven.
Het omgaan met leven en dood wordt in de praktijk overgelaten aan bio-ingenieurs: ‘artsen’.

Deze webzaait gaat voorbij aan die visies, van religies en artsen.
Wat hier is te lezen sluit aan op wat in India bekend staat als PranaYama.
Prana = Leven; Yama is Dood.
Hier wordt dat opgeval als de dynamiek van Vrije Keuze, in interactie met ‘dode’ materie.

Met andere woorden
Leven is celcommunicatie, in interactie met materie.
Dood is de materie uitgescheiden door levende cellen.
Genezing=verjonging is herstel van informatiecommunicatie golfgeleiding in lichaamsmaterie.

Welkom bij de SIG Webzaait voor Praktijk Mondgezond

Augustus 2013 werd http://mondgezond.integralegeneeskunst.org hierheen overgezet.
De webzaait werd overgezet in WordPress (op weg naar een Drupal systeem).
Je kan nu reageren op wat hier is te lezen.
Maar … de webzaait is bedoeld om er wat mee te doen.

Mondgezond gaat over PREVENTIEVE GENEESKUNST, in de gebitszorg.
Paradoxaal zijn juist tandartsen al lang enorm grote ziektenverwekkers.
Amalgaam (Kwik), en Fluor zijn enorm giftige stoffen.
Tandartsen deden net-alsof de mond niets met het lichaam te maken heeft…

In deze webzaait is te zien dat je in de mond kan zien wat in het lichaam is te zien.
Het gebit is verbonden met de meridianen, dus je organen, dus je gezondheid.
Meridianen (Qi-Therapie) en Homeo-Therapie is te gebruiken voor lichaamsgenezing.
Ze zijn daardoor ook inzetbaar voor (preventieve) gebitsgenezing: zie Praktijk Mondgezond.

Belangrijkst is en blijft echter gezonde leefstijl.
Goede voeding (geen fabrieksvoer) en gezonde lichaamsbeweging.
Goede zorg gaat verder dan ‘tandenpoetsen’; het vergt goede voorzorg.
Lees hier hoe je dat kan begrijepn, en, vooral, hoe je het kan doen.

Inleiding geeft een samenvatting.
Het Handboek geeft achtergronden.
Cursussen helpen je het te doen/begrijpen.
Doe Het Zelf is waar het altijd om gaat.

Qiriatrie

Geriatrie + Qi-Therapie = Qiriatrie

Er is véél mis in de Ouderengeneeskunde, “Geriatrie”.
Het is duidelijk dat ouder vaak ziek zijn, vóórdat ze sterven.
Maar het is ook duidelijk dat ouderenzorg erg tekortschiet.
Verzorgingstehuizen zijn, te vaak, ‘wachtkamers voor de dood’.

Het is vaak mens-onterend, wat zich in bejaardentehuizen afspeelt.
De bewoners betalen enorme bedragen voor hun verblijf.
De goedbedoelende zorgverleners wordt al te vaak onderbetaald.
Het komt zelfs vaak voor dat de directie er met het geld vandoor gaat.

Met de bejaardengeneeskunde is het nauwelijks beter gesteld.
Vaak gaat het om artsen die met de beste bedoeling hun werk doen.
Echter: ze begrijpen te weinig van het lichaam om goed werk te kunnen doen.
In hun opleiding leerden ze het lichaam behandelen; maar niet hoe de geest daarin meespeelt.

Het is (nog) een gegeven dat artsen VERDIENEN AAN ZIEKTE.
Behandelaars, ziekenhuizen, verzekering, en de regering verdienen aan ziekte.
Samen overleggen ZIJ over het ‘gezondheidsbeleid’, voor ALLE mensen.
De ‘gereguleerde geneeskunde’ gaat over …. gereguleerde betaling.

Zolang gezonde patienten NIET zelf hun gezondheid verzorgen blijft dat het geval.
Zolang gezonden niet samen zelf hun oude dag verzorgen blijft dit het geval:
Bejaardenhuizen zullen worden opgezet om aan ziekte te verdienen.
Door, op zorgverlening te besparen, zoals Michael Moore’s film ”Sicko” uitlegt,

Paradoxaal is bejaardenzorg = chronische zorg = preventieve zorg.
Het gaat om voort-durende vóórzorg, en vereist ANDERE zorg
Bejaardenzorg en Voorzorg vereisen een andere benadering, en behandeling.
Dat vraagt ook om andere behandelwijzen: preventieve geneeskunst.

De gereguleerde medicijnleer is een reparatiebehandeling.
Je moet eerst ziek zijn, om aan ziekte te kunnen verdienen.
Als ‘de dokter’ geen ziekte kan vonden, dan noemt die je ‘gezond’
Echter, andere geneeswijzen kunnen dan al verstoringen ontdekken.

Qitherapie let op ritmenverstoringen in je lichaamsbalans.
Homeo-Therapie let op subtiele veranderingen in je zelfbeleving.
Spirituele geneeswijzen gebruiken invoeling voor zielsdiagnose.
Dit zijn benaderingen en technieken die artsen ‘op school’ NIET leren.

Vandaar dat je voor preventieve-/bejaardenzorg elders terecht moet.
Lees de webzaait preventievegeneeskunst.nl voor verder inzicht.
Leer qi-gong of yoga, muziek/dans en kunst voor zelfbeleving.
En gebruik de geneeswijzen van het (verre) Oosten en Verre Westen.

Het Verre Westen biedt Sjamanisme door normaal-para geneeskunst.
Het Verre Oosten biedt Qi-Therapie voor herstel van orgaanbalans.
Het Oosten biedt natuurgeneeskunde voor herstel van integratie in de omgeving.
Het Westen biedt homeopathie voor herstel van zelfbeleving.

In de bejaardenzorg komt dit allemaal samen voor behandeling/preventie.
Bij bejaarde is de lichaams-/orgaanenergie vaak beduidend minder.
Daar is de orgaan-/lichaams afstelling, Qi, bepalend, dus belangrijk.
Juist daar zijn de regulatie-/integratie-geneeswijzen nodig.

De webzaait Qiriatrie legt uit hoe dat is te verzorgen.
Het is gebaseerd op het principe van preventieve geneeskunst.
Het vereist het gebruik van synergiegeneeskunst.
En het integreert integratie- en regulatie-geneeskunst.

Integratiegeneeskunst behandelt beleving en bewustzijn.
Het gaat over onze beleefde integratie in onze omgeving.
Het betreft de normaalpara-/spirituële behandelwijzen.
Het gaat om herstel van zelfbeleving en wereldbeleving.

De regulatiegeneeskunst behandelt orgaanbalans.
Het gaat om de regulatie van de systeemgrens.
Dat is vanaf de huid tot bindweefsel, orgaankapsels en celmembranen.
Het gaat zelfs over atomaire moleculaire regulatie.

De natuurgeneeskunde, hier meer bekend, is ook nodig.
Gezondheid gaat altijd over integratie in onze omgeving.
Voeding, reiniging, lichaamsbeweging en rust, samen.
Met herstel van be-leving, samen, van ons lichaam.

Op die manier is medische behandeling te voorkómen.
Een natuurlijke dood is dan een gezond natuurlijk gegeven.
Niet een overlijden door een (ver)ziek(t) lichaam.
Waaraan dokters op het laatste moment aan willen verdienen.

Meditatie is het bejaardenmedicijn bij uitstek.
Bejaarden hebben meer levenservaring.
Sociale integratie (ñiet isolatie) is belangrijk.
Bejaardenzorg begint als preventieve zorg terwijl je jong bent.

Qiriatrie brengt verschillende inzichten samen:
Placeco (PsychoSomatiek)
Qi-Therapie
Homeo-Therapie
Meditatie
en veel meer

Op de bladzijde Qiriatrie is een samenvatting te vinden.
Op de Qiriatrie Webzaait is de verdere beschrijving te vinden.

mEducatie (Schoolgezondheidsonderwijs)

Dit project is gericht op schoolgezondheidsonderwijs.
Het biedt een DVD/week (anderhalf uur per week) programma.
Het programma loopt vanaf de kleuterschool tot het eind van de verplichte schooltijd.
Met een vervolgprogramma voor degenen die tot het eindexamen doorgaan.

Het onderwijsaanbod is modulair, en sluit aan op de ontwikkelingsfasen.
De leerkracht kan DVD’s omwisselen, om betere aansluiting te geven op de levensbeleving van scholieren.
Scholieren kunnen de DVD’s meenemen naar huis, om ook hun ouders over gezondheid te helpen leren.
Binnen één schoolgang-generatie, kunnen studenten de medische faculteit ingaan, met meer gezondheidskennis dan nieuwe artsen nu hun opleiding verlaten.

Het gevolg is dat de qualiteit van de gezondheidszorg een enorme stap vooruit gaat.
Daardoor kan, binnen 10 jaar, gezondheidzorg een nationaal exportproduct worden.
Doordat ALLE scholieren gezondheid leren verzorgen, neemt de vraag aan medische zorg af.
Tegelijkertijd wordt de zorgvraag meer gericht (door eter begrip) en het hulpaanbood kwalitatief en technisch veel beter.

Stel je voor: je gaat naar school en ELKE week leer je iets van vitaal belang.
Je leert mediteren en concentreren – waardoor je bbeter kan leren.
Je leert omgaan met kwetsuren, van lichaam en geest.
Je leert samen om zelf die wonden te kunnen verzorgen.

Je leert ook wanneer een dokter je beter kan helpen.
Maar daarnaast leer je wat andere geneeswijzen bieden.
Veel daarvan is bedoeld voor vroeg-detectie en preventie.
Veel van die technieken leer je samen zelf te gebruiken.

In anderhalf uur per week kom je (weer) tot leven.
Idealiter is dat als laatste les, vrijdagmiddag.
Dan leer je elkaar in de klas meer kennen/respecteren.
En kom je tegelijkertijd meer bij jezelf, en je gezondheid.

De pagina mEducatie geeft hierover verdere uitleg.
De webzaait mEducatie werkt het aanbod verder uit.

Zelf Verzekerd

ZelfVerzekerd is de naam van de onderneming van Gezonde Patienten.
Het gaat om gezonde mensen die elk voor zich zelfverzekerd zijn.
Maar die ook beseffen dat ze zelf verzekerd moeten zijn ingeval van ziekte.
En daarom, samen, als coöperatie, samen een ziektekostenverzekering vormen.

Gezonde Patienten zijn  echter helemaal niet geinteresseerd in ziekte.
Ze zijn daardoor ook niet geinteresseerd in ziekte-behandeling-kosten-verzekering.
Integendeel, wat ze zoeken is juist het voorvoorkómen van ziekten/zieken.
Waar zij zich op richten is het investeren in gezondheid.

Gezonde Patienten

Gezonde Patienten zijn “de patienten ‘Vakbond'”.
Het zijn al die mensen die gezond zijn, en NIET ziek willen worden.
Het zijn de mensen die het verdienen-aan-ziekte beu zijn.
En dus de mensen die zelf willen investeren in ziekte preventie.

De regering (die aan ziekte verdient) overlegt met mensen die aan ziekte verdienen.
Gezondheidsbeleid word bepaald door politici, industrie, artsen/specialisten en ziekenhuisirecties.
In al die onderhandelingen zijn patienten steevast afwezig; omdat ze ziek zijn (of al dood).
De Gezonde Patienten is de belangengroep die zich inzet voor een gezond eigen beleid voor gezonde zorg; door investeren in gezondheid.

Zie ook project ZelfVerzekerd.